درصورت تنظيم دوسندمعارض ،صاحب سندمعارض يعني دارنده سنددوم بايد به دادگاه مراجعه نمايدنه صاحب سنداول

راي شماره : ۱۶- ۱-۷-۱۳۴۵
راي شوراي عالي ثبت
شخصي زميني رابه بيع قطع درتاريخ۳-۸-۱۳۱۲فروخت خريداردرتاريخ ۱-۱۲-۱۳۱۲تقاضاي ثبت آن راكرد.بايع درتاريخ ۱۲-۶-۱۳۱۳همان مبيع رابه طورفضولي به وثيقه ثالث دادبه اين معني كه درقبال ديوني كه به آن ثالث داشت تعهدكردملك مزبوررابه كسي منتقل نكندتااگرازطلب بستانكارچيزي مانده باشدبستانكاروكالتاً ازطرف بدهكار،ملك رافروخته وازثمن آن ، طلب خودرااستيفاءكندخريدارشرطي اجرائيه صادركردوسندانتقال اجرائي هم بنام اوصادرشدودراين سندبه جاي شماره پلاك موردوثيقه شماره پلاك ملك ديگرذكرشده است .
منتقل اليه سندانتقال اجرائي (ياخريدارشرطي مزبور)ورشكسته شدو اداره تصفيه به قائم مقامي اوتقاضاي صدورسندمالكيت كرددرحالي كه متقاضي ثبت (خريداربيع قطع )هم تقاضاي صدورسندمالكيت راداشت .
راي مورخ ۱-۷-۴۵ شورا:
(به هرحال موضوع محتاج به اظهارنظرقضائي است ذي نفع مي تواندبه دادگاه صالح مراجعه كند).
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – بيع شرط بالانمونه بيع فضولي است كه ازطرف خريداربيع قطع (يعني مالك واقعي وقانوني )ردشده وباطل است .وسندبيع شرط باسندبيع قطع معارض است وسندانتقال اجرائي هم بالتبع ،معارض باسندبيع قطع است . دوم – به حسب راي ۱۰-۱۱سنداول (سندبيع قطع )بايدازمزاياي كامل يك سندرسمي برخوردارباشدوصاحب سندمعارض بايدبه دادگاه مراجعه كند نه صاحب سنداول .وجودسندانتقال اجرائي دريدخريدارشرطي اورابي نياز ازرفتن به دادگاه نميكندزيرابه هرحال اين سندخودمعارض باسندبيع قطع است ودردادگاه هم قابل ابطال است وخريدارشرطي كه مبيع اومتسحق للغير درآمده بايدازغيرمحل وثيقه طلب خودرا(به صورت اسنادذمه اي )ازاموال بايع شرطي درادارات ثبت وصول كند.
مرجع :آراءشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۷-۲۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگردوي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *