سياست اصولی فضای سبز

درخواست ارائه سياست اصولي جهت حفظ و توسعه فضاي سبز در شهرها.

در راستاي سياستهاي اصولي جهت حفظ و توسعه فضاي سبز و با استناد به مفاد قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ شوراي انقلاب اسلامي ايران و ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يک قانون مذکور، مقتضي است موارد ذيل را دقيقاً مرعي و اعمال نماييد.

۱- قبل از انجام هر گونه اقدام اعم از بررسي کاربري، صدور پروانه و گواهي پايان کار، تفکيک و تقسيم و افراز املاک مشمول قانون (بيشتر از ۵۰۰ متر مربع مساحت عرضه) مراتب بدواً به انضمام سوابق ملک شامل تصوير سند مالکيت با شرح وضعيت، کيفيت ومساحت و نوع کاربري در جهت استعلام به دبيرخانه کميسيون ماده ۱۴ ارسال و پس از وصول پاسخ مطابق نظريه و راي کميسيون مندرج در ضوابط اجرايي نسبت به مورد اقدام گردد.

۲- از آنجا که قطع و صدمه رساندن به درختان در کليه املاک خصوصي و عمومي و تصرفات در محدوده و حريم قانوني شهر تهران بر اساس قانون فوق الذکر و آئين نامه اجرايي مربوطه ممنوع مي باشد، ضروري است کليه مامورين شهرداري ضمن اعمال نظارت دقيق در صورت مواجعه با هر گونه اقدام منجر به قطع و صدمه رساندن به درختان از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مراجع قضايي اقدامات قانوني معمول دارند.

۳- در مواردي که اشخاص حقيقي يا حقوقي وفق مادتين چهارم و پنجم ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يکم قانون مذکور متقاضي قطع درخت به هر عنوان باشند، در صورت رعايت ماده پنجم آئين نامه اجرايي از سوي متقاضي شهرداري سريعاً اطلاعات و مدارک مورد نياز را تکميل و با گزارش کارشناسي موضوع را جهت اخذ تصميم به کميسيون موضوع ماده چهارده آئين نامه اجرايي قانون فوق الذکر ارجاع نمايد تا اين کميسيون وفق قانون بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
۴- ضمن تاکيد مجدد بر حسن اجراي دقيق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز درشهرها مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ شوراي انقلاب اسلامي و ضوابط اجرايي ماده يک آن از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، کليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير از جمله دستور العمل به شماره ۱۰/۹۳۰۶ به تاريخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۳ شهرداري لغو و کان لم يکن اعلام مي گردد.