دارنده سند مالكيت مستغني از اعتراض است . – فروش شارع متروكه . – رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض به اصل وحدود
راي شماره : ۴۲۵ – ۱۱-۷-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
سه پلاك كه دريك امتدادقرارگرفته بودشمالابه شارع محدودبودندوسند مالكيت آن هاصادرشده بود.بعداًشهرداري بااحداث شارع ديگرقديم را متروكه اعلان كردوبه اشخاص فروخت بدون اين كه حقوق ارتفاقي سه پلاك بالارا درمبيع ذكركند.خريداران شارع آنراتحت سه پلاك ،موردتقاضاي ثبت قرار دادندوجريان ثبت آن هابدون معارض وواخواهي سپري شد.موقع صدورسند مالكيت معلوم گرديدكه اسنادمالكيت مجاوران جنوبي آن هابه شارع محدود بوده است يكي ازمالكان سه پلاك قبلي حاضرشدكه سندمالكيت خودرابراي اصلاح حدشمالي (به طوري كه باوضع جديدوفق دهد)به اداره ثبت بدهدواونظر هيئت نظارت رادرباره اشتباهي كه رخ دادپرسيدوهيئت نظارت بااصلاح سندمالكيت موافقت كردولي آن مالك ازتصميم خودعدول وسندمالكيت را پس گرفت .باكسب دستورمجدد،هيئت نظارت درتاريخ ۱۳-۱۱-۴۱راي داد:(…دفتراملاك وسندمالكيت رااصلاح وسپس مراتب رابه دفاتراسنادرسمي ابلاغ كه درصورت مراجعه مالك سندمالكيت رااخذوبراي اصلاح ارسال دارند)
براثراعتراض به اين راي درتاريخ ۱۱-۷-۴۶راي شورابه اين شرح صادر گرديد:
(باسابقه ثبت دردفتراملاك (چنان كه گزارش حاكي است )مرجع رسيدگي دادگاه صلاحيت داراست).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – مجاوران كوچه هاي عمومي وميادين وشوارع حقوق ارتفاقي دارندو شهرداري مالك طلق آنهانيست عليهذابيع شارع مذكوربدون ذكرحقوق ارتفاقي مجاوران شارع ازحيث حقوق ارتفاقي ،بيع فضولي ومشمول مواد۲۴۷به بعدقانون مدني است .
دوم – بموجب ماده ۲۲قانون ثبت پس ازثبت ملك دردفتراملاك دولت كسي رامالك ميشناسدكه ملك بنام اودردفتراملاك ثبت شده است وثبت مكرر ولونسبت به حقوق ارتفاقي ملك ثبت شده مقدم باطل است ودارندسندمالكيت مكلف نيست كه پس ازنشرآگهي نوبتي ياتحديدي ملكي كه به حقوق اوتجاوز مي كنداعتراض كندوگرنه دارنده سندمالكيت معارض هم مي توانددرمقام دفاع ازحقوق خودبگويدچون پس ازنشرآگهي هاي راجع به ثبت ملك من دارنده سندمالكيت مقدم اعتراض نكرده است حقوق اوساقط شده است !وبايد دارندگان اسنادمالكيت هميشه اعلانات آگهي ثبت املاك رامطالعه كنندتا مباداحقي ازآنان ساقط گردد(راي ۴۹۹)
سوم – شورانظربه مراتب بالاهيئت نظارت رابه طورضمني نقض كرده است وخريداران شارع مذكوررابه دادگاه هدايت نموده است . (راي ۴۲۴)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۴۹-۵۵۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *