دادگاه های حقوقی دو تهران 

دادگاه های حقوقی دو تهران

نظریات دادگاه های حقوقی دو تهران >

۱-۱ استحقاق مستاجر به پرداخت سرقفلی

۲-۱ استناد به معاینه محلی برای اثبات تراضی مجدد
۳-۱ ادعای نصف سرقفلی