دادن هزينه تحديد اختصاصي ازطرف غير مالك
راي شماره : ۳۵۷ – ۱۷-۲-۱۳۴۳

راي شوراي عالي ثبت
حسن تقاضاي ثبت زميني رابه عنوان ازقلم افتاده كردكه شماره ۸۱مكرر براي آن معين شد.يكي ازمالكان ده محمودآبادمدعي شدكه ۸۱ مكررجزوه ده محمودآباداست ومتقاضي هم درآن تصرفي نداردشوراراي به ابطال تقاضاي ثبت حسن داد.
حسن باردوم زمين ديگري رابه عنوان ازقلم افتاده موردتقاضاي ثبت قرار دادكه پلاك ۷-۸۳ براي آن تعيين شدپس ازنشرآگهي نوبتي به شرح ذيل اعتراضاتي برآن شد:
الف – مالكان يك دانگ محمودآبادبه ادعااينكه پلاك ۷-۸۳ جز محمودآباداست به تقاضاي ثبت اواعتراض كردندكه دردادگاه مطرح است .
ب – مالك پنج دانگ محمودآبادنيزادعاكردكه پلاك ۷-۸۳ جزده محمودآبادوعلي آباداست كه اصالتاًووكالتاًازطرف مالكان علي آبادبه تقاضاي ثبت حسن اعتراض كردودردادگاه ختم به سازش شدبه اين ترتيب كه قطعه زميني به حسن دادندكه اوتحت پلاك ۵-۱۴۹تقاضاي ثبت آن راكه مورد اعتراض مالك پنج دانگ محمودآبادقرارگرفت .
قضيه درهيئت نظارت مطرح وچنين راي داده شد(.باتوجه به حددنذكوردراظهارنامه ورعايت دادنامه اصلاحي و تصرف مالكانه متقاضيان ثبت ،درتحديدحدودمحمودآبادوزمين ۷-۸۳اقدام وسپس وضع اراضي راگزارش كنيد).
ثبت محل بعدااظهاركردكه آگهي تحديدمحمودآبادهنوزمنتشرنشده است ولي حسن تقاضاداردكه به هزينه اوآگهي اختصاصي محمودآبادمنتشرو تحديدبه عمل آيد.هيات نظارت راي داد:( چون يك مرتبه آگهي تحديدبارعايت ماده ۱۴قانون ثبت منتشرشده بااخذهزينه آگهي اختصاصي ازذ ينفع درمورد قطعه زمين ۷-۸۳ ومحمودآبادكه خودداوطلب پرداخت هزينه آن شده آگهي تحديدحدوداختصاصي منتشروبه متقاضي ثبت اعلام دارندعدم حضوراومانع رسيدگي درمورددستوراجراراي قبلي هيئت نظارت نيست).
براثرشكايت ازاين راي درتاريخ ۱۷-۲-۴۳شوراراي داد:
(برحسب گزارش علاوه براين كه موضوع اختلاف دردادگاه مطرح است و دادگاه تعيين تكليف خواهدكرداصولاًپرداخت هزينه آگهي براي تحديدحدود ملك متعلق به غيرازطرف كسي كه هنوزجريان ملك موردتقاضاي اوازنظر پذيرفتن تقاضاوانتشارآگهي هاي نوبتي هم خاتمه پيدانكرده صحيح نيست).
به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۶۲-۴۶۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *