خواسته اعتراض به تصميم اداره ثبت دائر به عدم افراز ـ افراز سهام طرفين از قطعه سوم از قطعه دوم جنوبي پلاك ۲۳۵۹ مي باشد

تاريخ رسيدگي : ۲۳-۴-۶۵شماره دادنامه : ۶۵-۲۲۹
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۷ دادگاه حقوقي يك تهران
راي دادگاه
بر طبق مصالحه نامه رسمي شماره ۲۲۶۸۶ ـ ۱۳-۷-۶۵دفترخانه ۱۴۹ تهران و اعلام ناحيه غرب ثبت تهران آقاي تقي مالك يك دانگ و نيم و آقاي خليل مالك ۳۰۰ متر مربع و آقاي سيد حسين به ولايت آقاي ولي اله مالك ۳۰۰ متر مربع ( كلا يك دانگ و نيم به اضافه ۶۰۰ متر مربع ) و بانو صديقه مالك نيم دانگ و آقاي حاج حسن مالك دو دانگ به استثناء ۳۰۰ متر مربع و وارقت مرحوم حاج حسن ( هشت نفر ) مالك و دو دانگ به استثناء ۳۰۰ متر مربع ( همگي مالك شش دانگ ) يك قطعه زمين به مساحا ۱۵۹۲۹ متر مربع قطعه يكم از نقشه افرازي قطعه دوم ج جنوبي مفروز و مجزي شده از دو ساعت مشاع از ۱۹۲ ساعت شش دانگ اراضي مشاعي طرشت به پلاك ۲۳۹۵ اصلي واقع در بخش ۱۰ تهران شناخته شده اند و حسب اعلام اداره ثبت ملك مزبور در جريان ثبت بوده كه تا كنون سند مالكيت آن ها صادر نشده است و برابر اعلام ناحيه ثبت غرب تهران قطعه مزبور كه در محدوده تصرف اشخاص مختلف قرار گرفته است غير قابل افراز اعلام شده كه خواهان ها به تصميم مزبور در فرجه قانوني اعتراض و با تقاضاي ارجاع امر به كارشناس درخواست تفكيك و از سهام خود نموده اند با وصف مراتب مذكور به طوري كه از دلائل و مدارك موجود در پرونده مستفاد مي گردد شش دانگ قطعه زميني به مشاحت ۱۵۹۲۹ متر مربع به نام قطعه يكم از نقشه افرازي قطعه سوم از قطعه دوم ج جنوبي بر طبق دادنامه افراز شماره ۲۳۱ ـ شعبه ۲۱ دادگاه بخش تهران در سهم آقايان حاج حسن و حاج حسن بالمناصفه قرار گرفته و با نقل و انتقالاتي كه صورت پذيرفته ميزان سهام هر يك از اصحاب دعوي به شرحي است كه مذكور افتاده است كه با توجه به احراز مالكيت طرفين در قطعه مزبور مفروز و مجزي شده از پلاك ۲۳۹۵ اصلي واقع در بخش ده تهران و با توجه به حدود اربعه قطعه يكم از نقشه افرازي قطعه سوم از قطعه دوم ج جنوبي كه عبارتست از شمالاً به طول ۴۰-۲۵۲ متر به قطعه سه جنوبي شرقاً به طول ۸۰-۷۴ متر به اراضي مهدي كاظمي جنوباً به طول ۲۳۴ متر به قطعه چهارم غرباً به طول ۶۷ متر به خيابان ۲۴ متري زنجان قضيه به هيئت كارشناسان ارجاع گرديده كه با در نظر گرفتن ميزان مالكيت هر يك از طرفين و مساحت قطعه زمين مورد بحث اولاً محل و قطعه مورد تقاضاي افراز را با تطبيق حدود محل و حدود منعكس در دادنامه افراز كه فوقاً مذكور است تعيين و روشن سازند كه در كجا قرار گرفته است و ثانياً مزبور قابل افراز مي باشد يا خير و در صورت قابليت افراز قطعه موصوف را با ملاك قرار دادن متراژ زمين و ملاك قرار دادن ميزان مالكيت هر يك از اصحاب دعوي افراز و نظريه خود را اعلام دارند كه هيئت مزبور با ملاحظه محل و نقشه هاي افرازي و با توجه به گزارش كارشناسان كه به عنوان اجراي شعبه ۱۶۳ كيفري ۲ و شعبه ۶ دادگاه جنحه داده اند به شرح نظريه ثبت شده به شماره ۵۷۴۱ ـ ۲۴-۱۰-۶۴و توضيحاتي كه آنان در جلسه دادگاه داده اند به طور خلاصه اعلام كرده اند كه محل عبارتست از قطعه زمين واقع در خيابان زنجان شمالي نرسيده به فلكه دريان نو مقابل پاركينگ شهرداري كه در بر خيابان زنجان مغازه و خانه هائي احداث شده و در داخل آن با احداث يك كوچه ۱۰ متري( كوچه بنفشه و خيابان بيست متري به ۴۳ قطعه تقسيم كه در قطعات مزبور احداث شده است و نيز اعلام كرده اند كه براي تعيين سهام افرازي هر يك از مالكين و ابعاد هر قطعه بر طبق نقشه پيوست نظريه مشخص گرديده است و در طرح به تفكيك سهام مالكين و ابعاد هر قطعه بر طبق نقشه پيوست نظريه مشخص گرديده در صورتي كه طرفين روز يك طرح موافقت داشته باشند تكليف روشن است و همان طرح ملاك تقسيم خواهد بود و در صورتي كه توافق نباشد از طريق استقراع يكي از دو طرح ملاك تقسيم قرار خواهد گرفت نظر به اين كه حسب تقاضاي طرفين مقرر شد كه بين طرح شماره يك و دو استقراع معمول گردد دادگاه در اين زمينه اقدام و در نتيجه طرح شماره دو به قيد قرعه انتخاب و اين طرح ملاك نقسيم قرار مي گيرد فلذا بنا به مراتب ياد شده و بالتفاوت به نظريه هيئت كارشناسان كه نقشه افرازي را ملاك تقسيم قرار داده اند و بنا به مراتب ياد شده و با التفاوت به نظريه هيئت كارشناسان كه نقشه افرازي را ملاك تقسيم قرار داده اند و با تعيين ارزش هر يك از سهام ، سهمي هر يك از طرفين را روشن نموده اند و نيز با توجه به اين كه هيئت كارشناسان ملك مورد بحث را قابل افراز تشخيص داده و نحوه افراز و تقسيم را مشخص كرده اند دادگاه نظريه اداره ثبت اسناد مبني بر غير مقدور بودن افراز را فسخ و در نتيجه راي به افراز سهمي مالكين به نحو زير:
 1 ـ آقاي تقي قطعات ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۹ جنوبي و قطعات ۲ و ۹و ۱۵ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ شمالي به ابعاد و مساحت منعكس در نقشه افارازي پيوست نظريه كارشناسان با پرداخت و توديع مبلغ ۱۵۷۵۰۱ ريال
 2 ـ آقاي خليل قطعه ۲ جنوبي به ابعاد و مساحت منعكس در نقشه افرازي پيوست نظريه كارشناسان با پرداخت مبلغ ۷۳۳۲۷۰ ريال
۳ ـ آقاي سيد حسين با ولايت آقاي ولي اله قطعه بيست جنوبي به ابعاد مساحت منعكس در نقشه افرازي پيوست نظريه كارشناسان با پرداخت مبلغ ۱۳۳۹۱۶۷ ريال ۵ ـ آقاي حاج حسن قطعات ۱و۳و۴و۶و۱۰ و۱۳ جنوبي و قطعات ۳و۴و۶و۱۰و۱۴و۱۷ و ۲۲ شمالي با دريافت مبلغ ۲۱۷۱۷۸ ريال ۶ ـ وراث مرحوم حاج حسن ( ۸ نفر ) قطعات ۵و۱۲و۱۶ جنوبي و قطعات ۱و۵و۷و۸و۱۱و۱۲و۱۸و۱۹و۲۰ شمالي با دريافت مبلغ ۲۳۹۶۰۳۰ ريال علي قدر رئوس السهام را صادر و اعلام مي دارد ضمناً با توجه به كيفيت كار هيئت كارشناسي و تقاضاي آنان مبني بر افزايش حق الزحمه مقرر مي دارد كه آقاي تقي مبلغ ۴۰۰۰ هزار ريال و آقاي حاج حسن مبلغ هشتاد هزار ريال ۶ ـ وراث مرحوم حاج حسن ( ۸ نفر ) قطعات ۵و۱۲وو۱۶ جنوبي و قطعات ۱و۵و۷و۸و۱۱و۱۲و۱۸و۱۹و۲۰ شمالي با دريافت مبلغ ۲۳۹۶۰۳۰ ريال علي قدر رئوس السهام را صادر و اعلام ميدارد و ضمناً با توجه به كيفيت هزار ريال و آقاي حاج حسن مبلغ هشتاد هزار ريال و وراث مرحوم حاج حسن مبلغ هشتاد هزار ريال و خليل مبلغ پانزده هزار ريال و سيد حسين با ولايت ولي اله مبلغ پانزده هزار ريال و بانو صديقه مبلغ ۲۵۰۰۰ ريال ( بيست و پنج هزار ريال ) از بابت حق الزحمه هيئت كارشناسان پرداخت نمايند بديهي است كه اجراي حكم افراز منوط و موكول به پرداخت وجوه ذكر شده و سپس اعلام آن اداره ثبت اسناد و املاك خواهد بود اين راي حضوري و قطعي است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *