سلب حق سرقفلی مستاجر

اثر اسقاط حق كسب و پيشه در اجاره نامه – تعهد خلاف قانون.

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري.

۳۰۳ شماره ۱۵ هفته دادگستري صفحه ۲۲۷

سلب حق سرقفلی مستاجر :

چنانچه در اجاره نامه اي قيد شود مستاجر هنگام تخليه ملك حق مطالبه سرقفلي نخواهد داشت آيا در صورت فسخ اجاره موجر ميتواند حق كسب و پيشه مستاجر را باستناد آن نپردازد؟

سلب حق سرقفلی مستاجر :

در مورد مسئله فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۰۵ چنين اظهارنظر كرده است :

با توجه بمادتين ۸ قانون روابط مالك و مستاجر صرف انقضاي مدت اجاره موجب تخليه عين مستاجره نيست و چون در ماده ۹ قانون مزبور حق كسب و پيشه (حق سرقفلي) براي مستاجر شناخته شده.

بنابراين چنانچه در اجاره نامه قيد شود كه مستاجر پس از انقضاي مدت اجاره حق سرقفلي نخواهد داشت اين شرط مخالف مدلول ماده ۲۴ قانون مزبور ميباشد و بلااثر است .
سلب حق سرقفلی مستاجر :
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري.
انتشارات : دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري
با همكاري : آقايان محمود سلجوقي و يداله اميني.