اداره کل کمیسیون ماده صد

خلاصه نکات صادره از اداره کل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد.

شهرداران محترم مناطق يک الي بيست

با سلام

احتراما” با توجه به بخشنامه شماره ۸۰/۷۵۰۰۸۸۹۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۷ صادره از سوي معاونت محترم شهرسازي و معماري در رابطه با ثبت کليه اطلاعات پرونده هاي ارسالي به ماده صد برروي ديسکت نظر آن منطقه را به منظور تسريع در امور به نکات ذيل جلب مينمايم :

لذا خواهشمند است دستور فرمائيد کليه موارد دقيقا” مورد توجه مسئولين مربوطه قرار گيرد.

۱- ارسال پرونده ها همراه با ديسکت به طور همزمان صورت پذيرد در غير اين صورت از تحويل پرونده ها خودداري خواهد شد.

۲- ديسکت ارسالي قبل از ارسال بايد توسط مسئول سايت بازبيني (تست) گردد که هنگام انتقال اطلاعات برروي سيستم کامپيوتري ماده صد دچار مشکل نگردد.

۳- در صورت مغايرت پرونده هاي ارسالي با اطلاعات روي ديسکت پرونده هاي فاقد اطلاعات کامپيوتري عودت داده ميشود.

۴- کليه پرونده ها اعم از ارسال براي راي بدوي – تجديد نظر و اعمال ذيل تبصره ۲ و ۳ بايستي برروي فرمهاي کامپيوتري تکميل و به اين اداره کل ارسال گردد (نمونه هاي پيوست) لذا از ارسال فرمهاي دستي جدا” خودداري فرمائيد.

۵- فهرست پرونده هاي ارسالي به صورت کامپيوتري تهيه و نماينده منطقه جهت اخذ رسيد از اين اداره کل همراه داشته باشد. بديهي است نمايندگان منطقه نياز به همراه آوردن دفاتر خود براي اخذ رسيد را نخواهند داشت.
۶- با عنايت به لزوم برنامه ريزي و استفاده کاربردي از اطلاعات ارسالي مناطق بايستي کليه قسمتهاي در نظر گرفته شده برروي فرم خلاف را مسئولين مربوطه تکميل نمايند در غير اين صورت اين اداره کل از تحويل پرونده هاي ناقص خودداري خواهد کرد.
۷- به منظور پيشگيري از هرگونه نقصي پيشنهاد ميگردد مسئولين تهيه و ارسال پرونده هاي مربوط به ماده صد يک روز قبل ليست پرونده ها را به مسئولين سايت تحويل تا ديسکت براساس پرونده هاي موجود تهيه گردد.
۸- کليه پرونده هائي که به هر نحوي جهت رسيدگي مجدد و يا اصلاح به اين اداره کل ارسال ميگردد بايد فرم خلاف جديد همراه با توضيحات کافي تکميل و اطلاعات مربوطه برروي ديسکت ارسالي باشد.
۹- براي راهنمائي مالک به اداره کل ماده صد جهت پيگيري پرونده لطفا” دستور فرمائيد اطلاعات ذيل در اختيار مالکين يا ذينفعان قرار گيرد.
شماره نامه منطقه ————-
تاريخ نامه ” ————-
شماره پرونده ————-
پلاک ثبتي ————-
در پايان براي کليه پرسنل آن منطقه آرزوي توفيق از درگاه ايزد منان خواهانم.