حكم بر فروش پلاك هاي ثبتي … و تقسيم وجوه حاصله از فروش بين شركاء به نسبت سهام پس از كشر هزينه عمليات اجرايي صادر و اعلام مي دارد
         
به تاريخ : ۹-۱۰-۶۹شماره دادنامه : ۹۷۳
مرجع رسيدگي : شعبه ۶۷ دادگاه حقوقي ۲ تهران
راي دادگاه
خواهان ها به اسامي مذكور در دادخواست تقديمي عليه خواندگان دعوي نموده و عنوان كرده اند كه همگي در دو باب خانه به پلاك هاي ثبت ۵۰۶۷ و ۵۰۶۸ واقع در بخش ۲ تهران شريك و سهيم هستند و نظر به اين كه طبق گواهي ثبت منطقه پلاك هاي موصوف قابل افراز نمي باشند ناگزير با تقديم دادخواست ، درخواست رسيدگي و صدور حكم بر فروش پلاك هاي مذكور را از طريق مزايده و تقسيم بهاي آن را في مابين مالكين متشاعي نموده اند . دادگاه با التفات به مراتب فوق و نظر به اين كه مالكيت مرحومه بانو مولود مورث اوليه اصحاب دعوي بر پلاك هاي ثبتي ياد شده از توجه به گزارش اداره ثبت ناحيه شمال شرق تهران ثبت شده به شماره ۱۵۱۳ مورخ ۱۱-۷-۶۹احراز مي گردد و نظر به اين كه با التفات به دادنامه هاي صادره پيوست و مضبوط در اوراق پرونده وراثت اصحاب دعوي نسبت به مالك اوليه خانم مولود از طريق فوق احراز مي شود . بدين ترتيب كه براساس دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۴-۱۰-۵۸شعبه چهارم دادگاه حقوقي عمومي تهران ورثه منحصر بانو مولود عبارت بوده اند از ۱ ـ سيد عباس ۲ ـ سيد محسن ۳ ـ خانم مهر انگيز ۴ ـ منوچهر پسران و دختران متوفيه ۵ ـ آقاي رضا همسر بانو مولود كه پس از گذشت مدتي آقاي سيد محسن نيز فوت گرديده و ورثه وي عبارت بوده اند : ۱ ـ سيد رضا ۲ ـ سيد سعيد ۳ ـ سيد جعفر ۴ ـ سيد مرتضي ۵ ـ نصرت السادات ۶ ـ سيده فاطمه همگي پسران و دختران و خانم زهرا همسر متوفي كه گواهي انحصار وراثت ۲۴۰۰ مورخ ۷-۴-۵۷حوزه ۲۳ شوراي داوري تهران مؤيد اين امر است و سپس آقاي سيد عباس فوت گرديده و ورثه آن مرحوم منحصر بوده اند به سيد حسن و سيد مهرداد و خانم محترم و پس از گذشت مدتي آقاي رضا نيز در گذشته و به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳-۶-۶۸شعبه ۴۱ دادگاه حقوقي ۲ تهران وراث آن مرحوم عبارت بوده اند از آقاي منوچهر و خانم مهر انگيز و خانم فاطمه بنا به مراتب فوق مالكيت قهري متداعيين بر پلاك هاي ثبتي فوق الاشعار از طريق ارث بر دادگاه محرز و مسلم است و نظر به اين كه براساس راي شماره ۵۱۵/ش مورخ ۲۵-۱-۶۷پلاك هاي مرقوم بين ساكنين قابل افراز نبوده است و نظر به اين كه خواهان ها با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و فروش پلاك هاي فوق را از طريق مزايده و جلب نظر كارشناس و تقسيم بهاي آن را بين ساكنين نموده اند بنا به مراتب دادگاه با ذي نفع دانستن خواهان ها و نظر به اين كه دعوي براساس موازين قانون اقامه گرديده است لهذا مستندا به ماده چهارم از قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۵۷ و مادتين ۹ و ۱۰ آئين نامه قانون مذكور مصوب ۲۰ ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۸ حكم بر فروش پلاك هاي ثبتي ۵۰۶۷ و ۵۰۶۸ واقع در بخش ۲ ثبتي تهران و تقسيم وجوه حاصله از فروش بين شركاء به نسبت سهام پس از كسر هزينه عمليات اجرايي صادر و اعلام مي دارد .
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *