مالك ملك متنازع فيه بنابر حكومت ق .ث ونامه شماره … ثبت اسناد واملاك قلهك آقاي شمس الدين … است واز اجراييه صادره نيز رفع اثر مي گردد


به تاريخ :۱۵-۴-۱۳۷۰
شماره دادنامه : ۴۳۹
مرجع رسيدگي : شعبه ۵۵ دادگاه حقوقي ۲ تهران
راي دادگاه
در خصوص ادعاي آقاي محمود رضا به طرفيت آقاي دكتر شمس الدين دائر بر انتقال رسمي يك باب خانه به پلاك ثبتي ۳۹۳ فرعي از ۳۵ اصلي بخش ۱۱ ثبت تهران (قلهك )تفكيكي از ۶۱ فرعي از اصلي مذكور همچنين انتقال رسمي تلفن … با احتساب خسارات دادرسي عنايت به فتوكپي مصدق مبايعه نامه مورخ ۲-۳-۵۷تنظيمي بين الطرفين مورد استناد خواهان منضم پرونده واصل آن در يد خواهان والتفات به نامه شماره ۸۳۴۵ –17-3-70اداره ثبت اسناد واملاك قلهك ثبت شده به شماره -۱۰۳۹ ۲۲ -۳-۷۰دفتر اين دادگاه ونامه شماره ۲۸۲۸/م الف /۲۵۳ –7-3-70امور مشتر كين ناحيه ۲ تلفن شهري ثبت شده به شماره ۹۸۳-۱۸-۳-۷۰ دفتر دادگاه محرز گرديده ملك وتلفن مورد بحث فعلاً بنام آقاي شمس الدين ( خوانده مي باشد وتوجه به اين كه خوانده عليرغم ابلاغ اخطاريه در دادگاه حضور رساند ابراز نكرده دعوي خواهان با توجه به اسناد ومدارك استنادي وي مقرون به واقع تشخيص مي گردد به استناد قانون مدني وقاعده فقهي المومنون عند شروطهم وآيه شريفه اوفوا بالعقود حكم به انتقال رسمي ملك پلاك ثبتي ۳۹۳ فرعي از ۳۵ اصلي بخش ۱۱ تهران تفكيكي از ۶۱ فرعي از اصلي مذكور وهمچنين انتقال رسمي تلفن شماره …به نام آقاي محمود رضا ومحكوميت خوانده بپرداخت مبلغ ۱۷۶۵ ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر واعلام واعلام مي شود حكم صادره غيابي است .
رسيدگي واخواهي در مورد حكم غيابي فوق الذكر :
به تاريخ : ۲۹-۱۰-۷۳شماره دادنامه : ۱۰۸۲- و۱۰۸۳ مرجع رسيدگي : شعبه ۵- دادگاه حقوقي ۲ تهران
(راي دادگاه)
در خصوص دعوي واخواهي آقاي شمس الدين عليه آقاي محمود رضا واعتراض مشاراليه نسبت به دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۵-۴-۷۰ صادره از اين دادگاه به شرح معلوم در لايحه تقديمي ثبت شده به شماره ۷۹۷- ۱-۳-۷۳دفتر اين دادگاه موضوع پرونده كلاسه ۷۳-۱۷۰ ودعوي جلب ثالث آقاي محمود رضاعليه آقايان : ۱- شمس الدين ۲- شريف الدين به شرح معلوم دردادخواست مبني بررد تقاضاي واخواهي واخواه از پرونده كلاسه ۷۲-۱۷۰ موضوع پرونده كلاسه ۷۳-۳۱۸ اين دادگاه باتوجه به اين كه حكم شماره ۴۳۹- ۱۵-۴-۷۰مورد اعتراض آقاي شمس الدين صادره از اين دادگاه براساس ومبناي مبايعه نامه عادي مورخ ۲-۲-۵۷مورد ارائه شده توسط آقاي محمودرضا صدور يافته وآقاي شمس الدين ادعاي مجعول بودن اين مبايعه نامه را نموده كه جهت رسيدگي باين ادعاي آقاي شمس الدين قرار ارجاع امر به كارشناس صادرگرديده لكن آقاي محمودرضا از ارائه اصل اين سند ( مبايعه نامه )كه مورد تكذيب آقاي شمس الدين قرارگرفته خودداري ورزيده لذا كارشناسي توسط كارشناس خط ممكن نگرديد وآقاي شمس الدين كه در اين سند به عنوان فروشنده ملك مورد بحث  ملك پلاك ثبتي شماره ۲۹۲ فرعي از ۲۵ اصلي بخش ۱۱ ثبت تهران عنوان گرديده است همچنان به مجعول بودن اين بيع نامه عادي باقي است لذا چون آقاي محمود رضا موجب انتقال ملك متنازع فيه بخود را اين سند اعلام داشته ودر دادرسي مرحله بدوي اين سند به دادگاه ارائه داده شده وبر مبناي آن حكم مورد اعتراض غيابي صدور يافته لكن اصل اين بيع نامه مورد استناد آقاي محمود رضا سند از ارايه اصل اين سند عادي استنادي اصل مبايعه نامه خودداري ورزيده بنظر دادگاه اين بيع نامه كه مستند ومباني صدور حكم مورد اعتراض است به لحاظ عدم ارائه اصل توسط واخوانده بدادگاه باستناد ق .ا .د .م از اعتبار قانوني ساقط مي گردد وبا سقوط آن وعدم ملاحظه موجب ديگر انتقال ملك مورد بحث از آقاي شمس الدين به آقاي محمودرضا حكم غيابي شماره ۴۳۹ مورخ ۱۵-۴-۷۰صادره از اين دادگاه نقص مي گردد ومالك ملك متنازع فيه بنابر حكومت قانون ثبت ونامه شماره ۸۲۴۵ مورخ ۱۷-۲-۷۰ ثبت اسناد واملاك قلهك ثبت شده به شماره ۱۰۲۹ ۲۲-۳-۷۰ –  دفتر اين دادگاه آقاي شمس الدين است واز اجراييه صادره نيز رفع اثر مي گردد حكم صادره حضوري وطرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض ورسيدگي مجدد در محاكم حقوقي يك تهران است .
تاريخ سوم بهمن ماه هفتاد وسه با مراجعه به نشاني فوق چون آقاي محمود رضا … حضور نداشت برگ ونامه برائت خانم … دختر عمه اش رسيد مع هذا ابلاغ به نامبرده را نحوه امضاء وي مورد گواهي است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *