حق انتقال به غیر مستاجر

حق انتقال به غیر مستاجر : در صورت سكوت طرفين قرارداد اصل براينست كه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير را دارد.

كلاسه پرونده : ۷۴/۷۶۰ دادنامه شماره : ۱۸۴۷۶/۵/۷۴

خواهان : آقاي محمد علي اصغري بوكالت از الهيار نجفي به آدرس بابل جنب هلال احمر دفتر وكالت.

خواندگان : آقاي ايوب بهشتي بوكالت از غلامعلي و حسن قصابيان به آدرس بابل خيابان طالقاني جنب مطب دكتر شجاعي منزل شخصي.

حق انتقال به غیر مستاجر :

راي دادگاه :

در خصوص در دعوي آقاي الهيار نجفي با وكالت بعدي آقاي اصغري بطرفيت آقايان غلامعلي و حسن قصابيان با وكالت آقاي بهمنش مبني بر تخليه يك باب مغازه موضوع پلاكهاي ۹۱۵ و ۱۶۷۰ فرعي از يك اصلي واقع در بابلسر با توجه به مفلاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي و مدركيه خواهان بويژه مدلول اجاره نامه سرخه بيستم اسفند ماه ۱۳۷۲ پيوست دادخواست مالكيت مدعي و رابطه استيجاري فيمابين :

(خواهان و خوانده رديف اول آقاي غلامعلي قصابيان) محرز است و نظر باينكه برابر صراحت مفاد قرارداد اجازه حق انتقال به غير از مستاجر سلب نگرديده و شرايطي در مورد محدوديت آن بيش بيني نشده است.

حق انتقال به غیر مستاجر :
بديهي است در صورت سكوت قرارداد اجازه و ترديد در مورد چگونگي جواز يا عدم جواز حق انتقالي به غير با مراجعه به ماهيت و مقتضاي عقد اجاره و صراحت ماده ۴۷۴ قانون مدني اصل براينست كه مستاجر حق انتقال به غير را دارا است.
ازطرفي مواد ۱۰ و ۱۹ قانون مالك و مستاجر به موارد سلب حق انتقال به غير در قرارداد اجازه معطوف است و نمي تواند بعنوان شرط تلاش اراده طرفين در قرارداد اجاره تلقي شود (بعبارت ديگر طرفين قرارداد شرطي را در جهت تجديد حق انتقال به غير در قرارداد اجاره پيش بيني نكردند و نتيجا” تخلفي حادث نشده است) عليهذا بلحاظ عدم احراز تخلف از شرط از ناحيه خوانده رديف اول (مستاجر) دعوي خواهان غير موجه و فاقد موقعيت قانوني تشخيص و مردود اعلام ميگردد راي صادره قابل تجديد نظر است.
حق انتقال به غیر مستاجر.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان بابلسر : حسيني
تاريخ تصويب : ۱۳۷۴/۰۵/۱۸