تصويبنامه حقوق گمركی

تصويبنامه راجع به حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و سازمانهاي آب و فاضلاب.

شماره ۱۷۴/ت ۵۷۸ه – ۱۳۷۲/۰۱/۱۹

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و سازمان هاي آب و فاضلاب كه مراحل كسب مجوز ورود و گشايش اعتبار آنها قبل از تصويب ((قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها، مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۲)) انجام شده است، براساس تعرفه ها ومقررات قبلي محاسبه و دريافت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبي