تعدی اجاره حفر چاه

تعدی و تفريط در مورد اجاره با حفر چاه.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۸۰/۰۵/۱۸

شماره پرونده : ۸۰/۷۰۲/۴۶۶

شماره دادنامه : ۶۹۱-۱۳۸۰/۰۵/۲۰

مرجع رسيدگی : شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی نارمك.

تعدی اجاره حفر چاه.

خواهان : زهرا … فرزند اصغر – خ دماوند …

خواندگان : ۱- واليه …. ۲- عاليه ۳- طاهره ۴- نادره ۵- مهدي همگي …. ۶- حبيب فولادي ….

خواسته : تخليه

گردشكار: خواهان دادخواستي بطرفيت خواندگان به خواسته فوق تقديم دادگاههای عمومی تهران نموده كه باين شعبه ارجاع و پس از جری تشريفات قانونی دادگاه ختم رسيدگی را اعلام و بشرح زير مبادلات بصدور رای مينمايد.

تعدی اجاره حفر چاه :

رای دادگاه :

در خصوص دعوي خانم … فرزند اصغر بطرفيت : ۱- واليه … ۲- عاليه … ۳- طاهره … ۴- نادره …. ۵- مهدي …. ۶- حبيب الله فولادی اصفهانی به خواسته تخليه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴۶ تهران به شماره ۳۵۵۰۳-۱۳۷۳/۰۸/۱۵ جزء پلاك ثبتی ۳۳۶۴۱ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی واقع در بخش ۷ تهران به لحاظ تعدی و تفريط بدين شرح كه خواهان در متن دادخواست و اظهارات خود مدعی گرديده :

بموجب اجاره نامه استنادی با مورث خواندگان رديفهای ۱ لغايت ۵ رابطه استيجاری دارد كه مورد اجاره از سوی وراث به خوانده رديف ۶ منتقل گرديده چون بدون اذن در عين مستاجره چاه حفر نموده اند به لحاظ تعدی و تفريط تقاضاي تخليه را نموده است.

تعدی اجاره حفر چاه :

خواندگان رديفهاي اول تا پنجم در دفاع از ادای مدعی اعلام نموده اند بموجب دادنامه قطعی ۴۲۷-۱۳۷۸/۰۴/۱۲ شعبه ۲۷ تجديدنظر كه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره صادر گرديده كليه حق و حقوق خو را بموجب سند صلح سرقفلي شماره ۶۸۰۳۵-۱۳۷۹/۰۹/۲۹ به خوانده رديف ششم منتقل نموده اند.

خوانده رديف ششم كه بنابه اقرار خود در حال حاضر مورد اجاره تصرف اوست اظهار داشته از سوی اداره بهداشت و كلانتري به لحاظ ايراد بهداشتی در شرائط فوری و اضطرار مجبور به حفر چاه گرديده و تعدی و تفريط صورت نگرفته لذا دادگاه بدون امعان نظر در خصوص نقل و انتقال مورد اجاره كه از خواسته دعوی جداست با مداقه در مجموع اظهارات اصحاب دعوی و نامه شماره ۱۵۹۵-۱۳۸۰/۰۵/۱۵ مسئول بهداشت محيط و مواد غذائي شرق تهران و رونوشت نامه شماره ۷۳۵۰-۱۳۷۶/۰۷/۲۹ بهداشت كه اجل ۱۵ روزه برای حفر چاه تعيين نمود بودند.

كه عدم حفر آن نهايتا” موجب تعطيلی واحد صنفی مي گرديد مضافا” اينك حفر چاه اصولا” به ستون اجاره نامه خللی وارد نمي آورد و بر خلاف مشخصات و مختصات مندرج در قرارداد نمی باشد و اين عمل علاوه بر رعايت قوانين بهداشتی موجب تخديش يا تحليل در حقوق مالك نيز نمی گردد.
تعدی اجاره حفر چاه :
النهاينه از تعريف و مصاديق تعدی و تفريط خارج است لذا دعوی فاقد ادله اثباتی است و حكم به رد دعوی خواهان صادر می گردد راي صادره حضوري و مطابق مادتين ۳۳۰ -۳۳۱- ۳۳۶ قانون آئين دادرسی مدنی در مهلت ۲۰ روز پس از پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر است. .
دادرس شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران – شاه حسينی
تاريخ تصويب : ۱۳۸۰/۰۵/۲۰