ملك مورد بحث پس از طي تشريفات قانوني وگذشتن فرجه هاي قانوني اعتراض بنام اشخاص ياد شده به ثبت رسيده دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص واعلام داشته كه بايد حكم بررد دعوي مدعيان صادر نمايد
تاريخ رسيدگي : ۱۵-۶-۷۱شماره راي : ۳۴۰-۲۱
مرجع رسيدگي: شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ آبان ماه ۱۳۶۲ آقايان محمد باقر وغيره دادخواستي بطرفيت ارتش جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال ثبت پلاك ۵۰۵۵ بخش ۱ بهبهان تقديم ديوان عدالت اداري نموده مدعي شده اند ۶ دانگ يك قطعه زمين زراعي موروثي پلاك مقوم متعلق به ايشان است كه ساليان متمادي متصرف بوده وهستند ودردفتر توزيع اظهار نامه به نام آن ها است اشخاص ديگري با استفاده از نفوذ وقدرت خود پلاك مرقوم را تقاضاي ثبت كرده اند كه نسبت به قسمت اعظم آن به ناحق سند مالكيت صادر گرديده سپس همين اراضي را مالكين غاصب به ارتش فروخته اند با حكميت شخصي به نام عبدالعظيم شهيدي ۲۰۵ دانگ براي غاصبين و۳۰۵ دانگ براي خورده مالكين واقعي قرارمي گيرد عده اي ازخورده مالكين در عين حال مجبور مي شوند ملك غصب شده خود را از غاصبين همان ۲۰۵ دانگ خريداري نمايند كه پرونده ثبتي گوياي حقيقت است مضافاً اين كه در خلال مدت در ملك مزبور اشتغال به كار كشاورزي داشته ايم به علت بي سوادي در موقع خود به ثبت اعتراض نكرده ايم لذا متقاضي رسيدگي وصدور حكم بشرح خواسته داريم ديوان عدالت اداري با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگستري بهبهان ارسال مي دارد دادگاه عمومي حقوقي بهبان نسخه ثاني دادخواست وضمائم راجهت ابلاغ به ارتش جمهوري اسلامي ايران وهنگ ژاندارمري بهبهان ارسال مي دارد كه اوراق اخطاريه ارتش بدون ابلاغ اعاده مي گردد سوابق ثبتي از ثبت وهيئت واگذاري واحياء اراضي خوزستان استعلام گرديده گروه تحقيق واگذاري اراضي پاسخ داده محمد باقر خسرواني در پلاك مزبور در تاريخ معاينه زمين كشت غلاف داشت كه دليل مالكيت وي به شمار نمي آيد ازاين تاريخ به بعد مرتباً اوراق اخطاريه به هنگ ژاندارمري بهبهان فرستاده مي شود وهنگ ژاندارمري كراراً اظهارعدم اطلاع از دعوي وكيفيت آن نموده لازم به توضيح است كه در دادخواست روي نام ارتش جمهوري اسلامي ايران خط خورده ونام هنگ ژاندارمري بهبهان در دنباله آن دارد وبه هر تقدير دادگاه مرجع رسيدگي پس از صدور قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت دو نفر از خواهان ها( رمضان وكاظم )وادامه رسيدگي پس از معرفي ورثه در خصوص دعوي عنوا ن شده اظهار نظر بر صدور قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه آن به ژاندارمري بهبهان مي نمايد واين نظريه مورد اعتراض خواهان ها قرار مي گيرد پرونده امر جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور فرستاده مي شود . شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور طي راي شماره-۹۸۰-۲۱ ۱۴-۱۱-۶۹متذكر شده در مواردي كه نظر دادگاه بر صدور قرارباشد نيازي بابراز نظر واستنباط واعمال قانون تشكيل دادگاه ها حقوقي ۱ و۲ نسبت پرونده را قبل طرح تشخيص نداده وبا اشاره به اين كه بايد باادعاهاي معترضين كه ارتش جمهوري اسلامي ايران هم جزء خواندگان بوده توجه فرمايند پرونده اعاده گرديده – دادگاه مرجع رسيدگي وضعيت ثبتي وميزان مالكيت وهويت مالكين پلاك ۵۰۵۵ بخش ( بهبهان را استعلام نموده پس از وصول پاسخ قرار معاينه وتحقيق محلي با جلب نظر مشورتي آقاي مشاور نظريه مورد اعتراض را ابراز واعلام كرده است نظر استنباط دادگاه در خصوص دادخواست خواهان ها به طرفيت اداره مهندس ارتش جمهوري اسلامي ايران وهنگ ژاندارمري بهبهان صادرشده بر اين مبنا استواراست كه حسب گواهي ثبتي استنادي خواهان ها ونامه شماره ۱۰۴۹ –26-1-70اداره ثبت بهبهان ودفتر توزيع اظهارنامه ثبتي يك قطعه زمين مشهور به حاجي نجاري پلاك ۵۰۵۵ بخش يك بهبهان به نام آقاي محمد باقر وكاظم ومحمد رمضان وتقي ولدان عبدالله در تاريخ ۱۴-۱۲-۱۳۱۴آمار گرديده كه از طرف آقايان سيد اسدالله ومحمد علي وشركاء تقاضاي ثبت شده وپس از انجام تشريفات قانوني در خواست ثبت آن پذيرفته شده واسناد مالكيت آن به نام ۱- بانو بي بي يك سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ۶دانگ ۲- شاهزاده بيگم يك سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ۳- سيد محمد علي ۱- ۲/۴۹ سهم مشاع از ۱۰۸ دانگ سهم ۶ دانگ ۴- سيد اسدالله ۱-۲-۴۰ سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ۶دانگ ۵- زينب زرين تاج ۹ سهم مشاع از ۱۰۸ سهم شش دانگ ۶- ماهتاب يك سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ۷- نجف ۳ سهم مشاع از ۱۰۸ ۸- احمد يك سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ۹- سلطان محمد سه سهم مشاع از ۱۰۸ سهم ۶ آذرماه ( درجريان ثبت است ) بوده محمد علي وكالتاً ازسوي سيد اسدالله ۱-۲-۴۰ سهم مشاع را به آقاي فرح انتقال قطعي داده بعد نام برده اخير ومالكين رديف ۲و۵ الي ۷ تمامي مالكيت خود را برابر سند رسمي به اداره مهندسي ارتش انتقال داده اند ونيز به استناد سند رسمي ۱۴۴۳۸ دفتر ۳۶ بهبهان مقدار ۱-۲۰-۱ سهم ا ز ۱۰۸ سهم ۶ دانگ پلاك فوق الذكر از طرف آقايان نجف وحبيب الله هريك ۶-۲۰ سهم وبانوان زهرا بيگم وگوهر بيگم وشوكت منصوري فرزندان سلطان محمد باقاي فضل الله انتقال يافته است لذا دادگاه بنا به مراتب (( نظر به اين كه ملك مورد بحث پس از طي تشريفات قانوني وگذشتن فرجه هاي قانوني اعتراض به نام اشخاص ياد شده به ثبت رسيده وبر طبق قانون ثبت كه اشعار دارد )) همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده … مالك خواهد شناخت . دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص واعلام داشته كه بايد حكم بررد دعوي مدعيان صادر نمايد )) اين نظريه مورد اعتراض قرار گرفته كه لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت خواهدشد .پرونده امر جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع گرديده ومتعاقباً به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
)راي(
نظريه مورد اعتراض كه مبتني بر محتويات پرونده ثبتي ونقل وانتقالات رسمي سهام مشاعي پلاك ۵۰۵۵ بخش ۱ بهبهان است از اين جهت كه دادگاه اداره مهندسي ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان خوانده شناخته است در طول جريان دارسي وقت رسيدگي به وي ابلاغ نگرديده واز دعوي مطروحه ونتيجه آن بي اطلاع است تاييد نمي شود وپرونده جهت اقدام مقتضي بدادگاه حقوقي يك بهبهان اعاده مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *