ثبت مفروز مخالف بامشاع

راي شماره : ۴۷۱ و ۴۷۲ – 25-12-1322
راي شوراي عالي ثبت
دراشاعه وافرازاراضي قريه اي بين مالكان اختلاف بودكه شورايعالي ثبت درتاريخ ۲۵-۱۲-۱۳۲۲راي داد:
(نسبت به خانه هاومستغلات وباغ هائي كه عرصه واعياناً درتصرف مالكانه متصرفان است بايستي تقاضاي ثبت ازمتصرف پذيرفته شود.ونسبت به مراتع وغيره كه اشاعه آن هامورداختلاف نيست به نحواشاعه ازمالكان آن بايددرخواست ثبت قبول شود.وآن چه كه منطبق باماده ۱۹آئين نامه قانون ثبت باشدبرطبق ماده مزبورعمل شودبديهي است پس ازانتشارآگهي نوبتي هر كس ادعائي داشته باشدمي توانددرموعدقانوني ازحق اعتراض استفاده كند).
پس ازصدوراين راي :
اولاً- در۲۷شعيرازشش دانگ اراضي قريه مشاعاازآقاي (ه)تقاضاي ثبت قبول شدوازسايرمالكان ومتصرفان هم به طورمفروزتقاضاي ثبت پذيرفته شدو مالكان مشاع ومفروزبه تقاضاي يكديگرتاسال ۱۳۳۶اعتراض داده وبه دادگاه فرستاده شدكه نتيجه رسيدگي دادگاه معلوم نشده است .
ثانياً- درسال ۱۳۳۶آگهي نوبتي منتشرشد.به علت توسعه آباداني اهالي ابنيه جديدي دراراضي مشاعي قريه ساختندوشماره هاي جديدبه عنوان ازقلم افتاده براي ساختمان هاي آنان داده شدوباقبول تقاضاي ثبت آنان آگهي نوبتي وتحديدي اين شماره هاي جديدمنتشروبدون واخواهي مواعدقانوني سپري شدبا اين ترتيب آياصدورسندمالكيت اين شماره هاي جديدروااست ؟
راي مورخ ۲۶-۵-۴۷شورا:
(راي شوراي عالي ثبت مانع ازاين نمي شودكه اداره ثبت نسبت به تقاضاي ثبت متصرفان قانوني قطعاتي كه بعدازراي شوراتاسيس شده ويامي شود اعم ازمشاع يامفروزبرطبق مقررات تعيين تكليف نمايد
).
* سابقه *
شرح – ثبت شماره هاي جديدثبت مكرراست وباطل است اعتراض نكردن متقاضي ۲۷شعيرمشاع (وسايرمتقضيان ثبت مشاع )موجب صحت ثبت مكرر نمي شود.نتيجه آن كه وقتي كه تقاضاي ثبتي ازاصل باطل باشدبرآگهي نوبتي و تحديدي آن ونيزبرعدم اعتراض به اصل ياحدودازطرف ذوي الحقوق مترتب نمي شود.
به فهرست الفبائي ،لغت (ثبت مكرر)مراجعه شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۶-۵۹۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *