باملي اعلام شدن اراضي سياه دشتك پائين ، سازمان زمين شهري مكلف است براي مالكين اراضي ملي شده زمين معوض واگذارنمايد

بسمه تعالي
بتاريخ ۴/۱۰/۷۴ پرونده كلاسه ۷۴/۱۴۹۶ شماره دادنامه ۹۷۵
مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران
خواهان رضاهاشم محمدرضا،حجت ،عليرضا،حميدرضاهمگي شهرت …
خوانده سازمان زمين شهري ….
خواسته الزام خوانده به وگذاري زمين معوض
گردشكارخواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مي نمايد

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي رضافراهاني اصالتا"و وكالتا"(وكالت اتفاقي )از سوي آقايان ۱هاشم ۲ محمد۳رضا حجت ۴ عليرضاشهرت همگي فراهاني وخانم مريم فارسي جوكاربه قيومت ازآقاي خميدرضافراهاني بطرفيت سازمان زمين شهري مبني برالزام اداره خوانده به واگذاري زمين معوض به انضمام خسارات قانوني به شرح دادخواست تقديمي واظهارات مندرج درلوايح ابرازي وصورتجلسات ودادگاه بااين توضيح كه پدرخواهانها مالك ۶ قطعه ازاراضي واقع درجنوب كارخانه سيمان ري به پلاك ثبتي شماره هاي ۱۸۶۸۹/۱۸۶۹۲۱۳۸/۱۸۶۹۳۱۳۸/۱۸۶۹۴۱۳۸/۱۸۶۹۰۱۳۸/۱۳۸ ۱۸۶۹۶/۱۳۸ بوده كه پلاكهاي موصوف براساس ماده واحده لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك پائين مصوب … ازطرف وزارت كشاورزي وعمران روستائي ملي اعلام شده ودراختيارسازمان زمين شهري وسازمان مذكور نهايتا"اراضي مذكوررابه كارخانه سيمان ري واگذار نموده ومفادلايحه مذكورحكايت برتكليف دولت نسبت به واگذاري زمين معوض بهريك ازمالكين اصلي دارد پدرخواهانها درتاريخ ۱۹/۹/۱۳۰۹ فوت وپس ازآن پلاك هاي مذكورقهرا"به وراث مشاراليه كه فتوكپي مصدق گواهي حصروراثت وقيم نامه مويدومثبت وراث آنهابه متوفي مي باشد انتقال ودرتاريخ ۱/۱۱/۱۳۷۰ خواهانها الزام اداره خوانده رابه واگذاري زمين معوض رادرخواست نموده اند اداره خوانده ابتدائا" قطعات موردتنازع راخارج ازمحدوده متصرفي كارخانه سيمان ري ونهايتا" ازشمول ماده واحده لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك خارج دانسته كه درجهت احراز واقع وكشف حقيقت موضوع به كارشناس ارجاع وكارشناس رسمي دادگستري بشرح نظريه پيوست به شماره ۲۰۶۳۲/۴/۷۳ ونظريه تكميلي به شماره ۲۹۱۰۹/۱/۱۳۷۴ بيان داشته كه قطعات مورد ترافع به استناد نامه شماره ۳۰۸۶۳۹/۲/۶۳ اداره ثبت اسنادواملاك شهرري جزءاراضي موردتصرف كارخانه سيمان ري بوده ودرسال ۱۳۷۱ قطعات مزبورراازتصرفات خودخارج مي نمايد وايضاءراي شماره ه/۷۱/۱۸۶هيات عمومي تهران ديوانعدالت اداري مشعربراينكه حكم مقرردرماده واحده لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك پائين ناظربه تمامي زمينهاي جزءمحدوده ۱۶۹ هكتاري اراضي ملي شده مختص توسعه كارخانه سيمان ري مي باشد ودلالتي بر خروج برخي ازمالكين زمينهاي جزء ۱۶۹ هكتاري ازشمول قانون راندارد نيزمويد وتقويت كننده ادعاي خواهانست وموجبي جهت عدم متابعت ازنظريه كارشناسي وجودنداردفلذا ازاين حيث بااحراز وقوع قطعات متنازع فيه درمحدوده ۱۶۹هكتاري و مشمول حق خواهانها در استفاده ازمقررات وامتيازات مقرردر ماده واحده لايحه قانوني فوق الاشعار نظربه اينكه درزمان اجراي لايحه قانوني مالكيت مورث خواهانهانسبت به ۶قطعه ۱۲۰ متري ازاراضي مذكورمستقر بوده وباملي شدن متعلق حق مالكيت مورث قطعات موصوف درقبال دادن معوض دراختيار دولت قرارمي گيرد ومورث خواهانها علي القاعده نسبت به دريافت يك قطعه زمين معوض درزمان اجراي قانون مستحق المطالبه بوده وپس ازفوت وي زمين معوض قهرا"به وراث انتقال مي يابدكه واگذاري يك قطعه زمين معوض ازسوي اداره خوانده موردپذيرش قرارگرفته لهذا دادگاه استحقاق خواهانها رانسبت به دريافت يك قطعه زمين معوض محرز ومسلم مي داند حكم برالزام اداره خوانده به واگذاري يك قطعه زمين معوض درحد نزديك به مساحت زمين ملي شده فوق الذكر بارعايت شرايط وضوابط قانوني درحق خواهانهاصادرواعلام ميدارد ودرخصوص ديگرادعاي خواهانهامبني براينكه مورث آنهاطي سندعادي مورخه ۱۰/۹/۱۳۵۰ كه همراه بادادخواست تقديمي تسليم گرديده مبادرت به انتقال هريك از ۶ قطعه زمين مذكور به يكي ازخواهانها كه فرزندان نامبرده مي باشند نموده است نيزبلحاظ اينكه سندمذكور مفادا"حكايت بروصايت داردونظر به اينكه استقرارحق مالكيت خواهانها نسبت به قطعات موصوف معلق برفوت وي مي باشد دادگاه استحقاق آنهارابه دريافت يك قطعه اززمين معوض براي هريك بنابه استدلال فوق قابل استماع نداشته ومحكوم به ردمي داند راي صادره حضوري وظرف بيست روزپس ازرويت قابل تجديدنظر درمحاكم تجديدنظراستان خواهدبود%
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *