مصوبه طرح جامع شهر پيشين

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر پيشين (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۲۷)

شماره : ۸۹/۳۰۰/۵۱۴۸۴  – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۲

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر پيشين در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت بند زير تنفيذ مي‌گردد.

اراضي كشاورزي و باغات تثبيت گردد و هرگونه تغيير در آن به عنوان تغيير در اساس طرح مطرح گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۹ (۱۳۸۹/۱۰/۱۳)