مصوبه طرح جامع شهر بنجار

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بنجار (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۲۷)

شماره : ۸۹/۳۰۰/۵۲۰۸۴  – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۸

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر بنجار در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.

معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۹ (۱۳۸۹/۱۰/۱۳)