مصوبه طرح جامع شهر سوران

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سوران (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۲۷)

شماره : ۸۹/۳۰۰/۵۱۶۸۱  – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۳

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان.

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر سوران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌گردد.

۱- عنوان كاربري موسوم به «بافت شهري» در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي با عناوين هماهنگ با قرارداد همسان ۱۲ تغيير يابد.

۲ـ نقشه منطقه‌بندي و نقاط مختصاتي حريم در هنگام ابلاغ طرح ارائه شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۹ (۱۳۸۹/۱۰/۱۳)