مصوبه طرح شهر دولت‌آباد

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دولت‌آباد (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۴/۲۶)

شماره ۸۹/۳۰۰/۵۲۲۰۲ – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر دولت‌آباد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌گردد.

۱ـ اراضي با كاربري «زراعي با قابليت تبديل به فضاي سبز» به عنوان فضاي سبز تثبيت گردد و تغيير آن به عنوان تغيير در اساس طرح محسوب و اراضي با كاربري «زراعي با قابليت تبديل به اداري» از محدوده شهر خارج گردد.

۲ -اراضي ذخيره حاشيه و اراضي زراعي موجود در لبه شهر از محدوده شهر خارج‌شده و كاربري مسكوني واقع در اين اراضي (زراعي جنوب شهر) در اراضي ذخيره داخلي شهر جانمائي شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۸۲ (۱۳۸۹/۱۰/۱۶)