مصوبه طرح جامع شهر تايباد

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تايباد (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۰/۲۸)

شماره ۸۹/۳۰۰/۵۲۲۱۱ – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي

در اجـراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجـه به تصويب طرح جامع شهر تايباد در جـلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌گردد.

۱ـ اراضي ذخيره از محدوده خارج گردد.

۲ -گورستان پيشنهادي از محدوده خارج و در مكان مناسب با رعايت ضوابط جانمائي گردد.

۳ـ حريم پيشنهادي براساس قابليتها و فعاليتهاي غالب پهنه‌بندي و در هر يك از پهنه‌هاي موردنظر ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع ارائه گردد.

۴ـ در دفترچه ضوابط و مقررات، تعاريف محدوده و حريم اصلاح و اساس طرح جامع به صورت مشروح ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۸۲ (۱۳۸۹/۱۰/۱۶)