الحاق اراضی به شهر كهنوج

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق اراضي به محدوده شهر كهنوج (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۲۷)

شماره ۸۹/۳۰۰/۵۳۴۶۶ – ۱۳۸۹/۱۰/۰۷

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب الحاق اراضي به محدوده شهر كهنوج جهت تأمين مسكن اقشار كم‌درآمد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌گردد :

۱ـ با الحاق مذكور به ميزان مصوب در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، به عنوان محدوده منفصل شهري جهت تأمين مسكن مهر موافقت مي‌گردد، به نحويكه اراضي حدفاصل شهر و زمين موردنظر (اراضي متعلق به آموزش عالي و فضاي سبز حفاظتي) وارد محدوده شهر نشوند.

۲ـ خدمات عمومي موردنياز اين اراضي مطابق ضوابط طرح جامع سال ۱۳۸۶ تأمين گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۸۷ (۱۳۸۹/۱۰/۲۲)