مصوبه طرح جامع شهر ورزنه

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ورزنه (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۰۱)

شماره : ۸۹/۳۱۰/۵۰۷۷۵ – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۰

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ورزنه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور (مطابق نقشه پيوست) تنفيذ مي‌گردد.

خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۶ (۱۳۸۹/۰۹/۱۰)