مصوبه طرح جامع شهر ميرجاوه

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميرجاوه (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۳/۲۷)

شماره : ۸۹/۳۰۰/۵۱۴۵۶ – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۲
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان

در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ميرجاوه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت بند زير تنفيذ مي‌گردد :

تأسيسات مرزي، گمرك، بازارچه مرزي و… روي نقشه حريم شهر مشخص گردد و جهت تدقيق حريم شهر مختصات نقاط بيشتري در نقشه حريم ارائه شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۶ (۱۳۸۹/۱۰/۰۹)