تمدید مدت اجاره مستاجر

تمدید مدت اجاره مستاجر – اگر مستاجر در ضمن عقد اجاره حق تمديد مدت اجاره را داشته باشد مي تواند قرارداد اجاره را بدون جلب رضايت موجر تمديد كند.

به تاريخ : ۱۳۶۳/۰۳/۳۰

شماره دادنامه : ۲۲۲

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۵ دادگاه حقوقي (صلح) تهران.

خواهان : ۱-آقاي حميد ۲- خانم پروين ۳- خانم اشرف.

خوانده : آقاي فرهاد.

خواسته : تخليه و مطالبه اجور.

تمدید مدت اجاره مستاجر :

راي دادگاه :

با اثبات مالكيت خواهانها و احراز رابطه استيجاري في مابين طرفين به دلالت محتويات پرونده اولا درخصوص دعوي تخليه به لحاظ انقضامدت نظر به اينكه خوانده با حضور در دادگاه اعلام داشته كه طبق بند سوم بخش توضيحات قرارداد اجاره، حق تمديد قرارداد را به مدت يكسال ديگر داشته و از اين حق خود استفاده نموده است.

و به نظر دادگاه نيز اين امر محمول بر تمديد مدت قرارداد اجاره تا تاريخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۰ تلقي مي گردد و چون با توجه به مراتب فوق مدت اجاره منقضي نشده است .

تمدید مدت اجاره مستاجر :
عليهذا دعوي خواهان در اين قسمت غير ثابت تشخيص و حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد.
ثانيا درخصوص مطالبه اجور معوقه سه ماه دي و بهمن و اسفند ۱۳۶۲ نظر به اينكه خوانده دليلي بر پرداخت دين يا برائت ذمه خود ابراز نداشته است .
عليهذا دعوي اقامه شده در اين قسمت ثابت تشخيص، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال اجور معوقه ماههاي فوق الاشعار در حق خواهانها صادر و اعلام مي گردد.
ضمنا چنانچه خوانده در خصوص عدم استفاده از پاركينگ و فضاي سبز و شوفاژ و كولر مدعي ضرر و زيان است مي تواند جداگانه در مراجع قضائي اقامه دعوي نمايد. اين راي حضوري است .
تمدید مدت اجاره مستاجر.
رئيس شعبه ۴۵ دادگاه عمومي (صلح) تهران – مهدي نيك فر