تقسیم منافع مورد اجاره

تقسیم منافع مورد اجاره – منافع مورد اجاره بعنوان وصيت قابل تقسيم است.

تاريخ : ۱۳۷۵/۰۸/۱۲   پرونده : ۷۴/۲۴/۱     دادنامه : ۱۲۹۵

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومي تهران.

خواهانها : فرهاد مجتبي و ربابه علي اكبري و شهربانو اصغري با وكالت جلال كارگر بنشاني …

خوانده : مصطفي علي اكبري با وكالت حسين رحمان سرشت بنشاني …

خواسته : تجديدنظرخواهي

گردشكار : دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت بصدور راي مينمايد.

تقسیم منافع مورد اجاره :

راي دادگاه :
عمده اعتراض آقاي وكيل تجديدنظر خواهان نسبت به دادنامه هاي شماره ۱۰۲۹ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۷ و ۲۴۱۰۲۶/۵/۷۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه حقوقي ۲ سابق تهران صرفا” از باب غير مسموع دانستن دعوي مطالبه عوايد ناشي از فروش مغازه كفاشي (كفش فروشي) متصرفي تجديدنظرخوانده واقع در بازار تجريش ميباشد.

كه كارشناس منتخب دادگاه بدوي بلحاظ در دسترس نبودن دفاتر فروش و اسناد و مدارك و فاكتور و غيره آنرا غير قابل احتساب دانسته كه اعتراض آقاي وكيل تجديدنظرخواه با عنايت به زمينه هائي كه از سوي مشاراليه براي دستيابي به عوائد و درآمد حاصل از فروش ارائه نموده وارد تشخيص و دادگاه بحكم قاعده مالايدرك كله لايترك كله بشرح تصميم مورخه ۱۳۷۴/۰۹/۱۴ قرار ارجاع امر به هيات كارشناسي صادر نموده.

هيات منتخب پس از مطالحه پرونده و دستور كار دادگاه منعكس در تصميم مذكور و عزيمت به محل و مراجعه به طرفين و بررسي اسناد ارائه شده از سوي طرفين نظريه خود را در فرجه مقرر بدادگاه تسليم نموده كه بشماره ۴۱۰۲۰/۴/۷۵ ثبت دفتر شده و نتيجه آن بشرح ذيل است :

(اظهارنظر هيات كارشناسي با عنايت به متن گزارش و مستندات پيوست همانطور كه در گزارش تصريح شده است عوايد مغازه كفش فروشي آقاي مصطفي علي اكبري بعلت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كافي بطور دقيق و منجز قابل تشخيص نبوده لكن بر اساس قرار صادره و كسب اطلاعات و مداركي كه ارائه شده است در آمد خالص ماهيانه مغازه مورد نظر پس از وضع تمام هزينه هاي ماهيانه خود حدود مبلغ پانصدهزار ريال در ماه تعيين ميگردد).

كه نظريه مزبور مصون از تعرض و ايراد موثر صحابه دعوي قرار گرفته و بنظر دادگاه نيز ايراد بر آن وارد نميباشد و چون تاريخ فوت مورث صحابه دعوي بشرح گواهي حصر وراثت پيوست دادخواست ۱۳۶۳/۱۰/۲۳ ميباشد و آقاي وكيل خواهانها نيز مطالبه درآمد حاصله از مغازه موصوف را از زمان فوت مورث مطالبه كرده و خوانده نيز اقرار و اعتراف باين امر دارد كه مغازه ياد شده از آن زمان تا حال (حتي پيش از آن) در تصرفش بوده.
كه جمع عوايد آن از تاريخ فوت مورث تا زمان تقديم دادخواست (۱۳۶۹/۰۳/۰۶) و از آن زمان تا حال (يعني ۱۳۷۵/۰۸/۱۰) كه مورد مطالبه آقاي وكيل خواهان ميباشد بمبلغ ۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال محاسبه ميگردد و چون برابر وصيتنامه تنفيذ شده بجا مانده از مورث اصحاب دعوي مرحوم علي اكبر علي اكبري ثلث از تركه آن مرحوم كه عوايد مغازه نيز جزء آن است ميبايست صرف اموري شود كه مورد نظر موصي بوده و تجديدنظرخوانده آقاي مصطفي علي اكبري وصي منصوب از ناحيه متوفي ياد شده و عامل اجراي وصيت است.
لذا با اخراج ثلث بميزان مبلغ ۶۶۶/۱۶۶/۲۲ ريال مانده عايدي قابل تقسيم مبلغ ۳۳۴/۳۳۳/۴۴ ريال است كه يك هشتم آن يعني معادل مبلغ ۶۶۷/۴۱۶/۵۵ ريال فريضه همسر دائمي متوفي بانو شهربانو اصغري بوده وبقيه آن به ميزان مبلغ ۶۶۸/۷۹۱/۳۸ ريال جزء تركه قابل تقسيم بين ساير پسرها (مصطفي مجتبي و فرهاد علي اكبري) و يك دختر (ربابه علي اكبري) به تعداد هفت سهم بگونه ايكه سهم هر پسر دو برابر دختر باشد قابل تقسيم بوده (سهم دختر معادل ۸/۵۵۴۱۶۶۶ ريال سهم پسر ۱۱۰۸۳۳۳ ريال) و تجديدنظرخوانده آقاي مصطفي علي اكبري محكوم بپرداخت سهام ياد شده در حق خواهر و برادران خود ميباشد كه استيفاء آن منوط به پرداخت هزينه دادرسي ميباشد راي حضوري و قطعي است.
تقسیم منافع مورد اجاره.
رئيس شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومي تهران مهدي زاده.