تقاضای خلع ید مستاجر

تقاضای خلع ید مستاجر متصرف با اجازه بعضی از شرکاء ملک.

اگر مستاجري بعنوان اجازه بعضي از شركاء متصرف آن ملك باشد خلع يد او و لو به تقاضاي يك نفر از شركاء با انقضاء مدت اجاره بلامانع است.

تقاضای خلع ید مستاجر :

راي ديوان عالي كشور :

اگر ملكي مشترك بين عده اي باشد چون تصرف و دخالت هر يك از شركاء در ملك مشترك بدون اجازه سايرين ممنوع مي باشد.

بنابراين با فرض اينكه مستاجري بعنوان اجازه بعضي از شركاء متصرف آن ملك باشد خلع يد او و لو به تقاضاي يك نفر از شركاء با انقضاء مدت اجاره منعي نخواهد داشت .
حكم شماره ۵۴۸-۱۳۲۹/۰۳/۲۴ شعبه ۶
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
ازسال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰