تقاضاي ثبت غيرمتصرف (غيرمالك ). – ثبت ملك موكل به نام وكيل . – ادامه عمليات ثبتي به نام ناقل . – جريان عمليات ثبتي به نام وكيل باحذف عنوان وكالت واعاده آن

راي شماره : ۴۲۷ – 24-1-1346
راي شوراي عالي ثبت
ملكي دردفترتوزيع بنام رضامعرفي شدورثه اوبه ديگري وكالت باسند رسمي دادندكه ملك رابه نام آنان به ثبت برساندوسپس بهركس كه وكيل بخواهد بفروشد.دلائل پيوست اظهارنامه همه حاكي ازمالك بودن ورثه ووكالت وكيل مذكوراست معذلك اشتباهاً اظهارنامه به اسم وكيل وبعنوان مالك بودن او تنظيم وبه همين شيوه عمليات ثبتي تمام شدوآماده صدورسندمالكيت گرديد.
راي مورخ ۲۴-۱۱-۴۶شورا:
(اشتباه موثراست(.
* سابقه *
***
شرح -اسم مالك واقعي درجريان عمليات مقدماتي ثبت نقش عمده اي داردوملك رامعمولاًمردم ومجاوران بنام مالك ميشناسنداي بساكه اگراسم مالك درآگهي هادرج مي شداشخاص توجه بيشتري كرده وصاحب حقي درموقع اعتراض مي كردبه همين جهت اشتباه دراسم مالك درآگهي هاعلي الاصول موثر است وبه عكس ،اشتباه دراسم مالك درآگهي مزايده علي الاصول تاثيرندارد (راي ۳۲۰)نظرشورادرراي بالابراصلاح اظهارنامه وتحديدآگهي هااست .
تبصره – ممكن است كسي بين مورداين راي وموردراي ۲۳۹قياس كندو بگويدبنابراين استدلال بالابايدعمليات ثبتي درموردراي ۲۳۹نيزتجديد شودوحال اين كه شورادرموردراي ۲۳۹عمليات ثبتي رادرست دانسته ودستور به تجديدآن عمليات نداده است .اين قياس مع الفارق است زيرادرموردراي ۲۳۹كه مالك اصلي ملك رابه زوجه خودمنتقل كرده بودمتقاضي ثبت بودو مجاوران ومردم ازمالك بودن اومطلع بودندولي ازانتقال آن به زوجه اش آگاه نبودندوملك درواقع به عنوان زوج شناخته مي شدوهركه ميل به اعتراض داشت درموعداعتراض مي كردوحقي ازاين بابت ازاشخاص فوت نمي شدعلاوه براين درموردراي ۲۳۹نص ماده ۴۳برهمين اساس رفع اشكال كرده وگفته است : (وياانتقال بموجب سندرسمي باشدبه ترتيب ذيل عمل خواهدشد:
…اگررجوع به اداره ثبت بعدازاتمام اعلانات باشدملك به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهدرسيد)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۵۲-۵۵۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *