تقاضاي ثبت مشتمل بر موات و ابطال تمام تقاضا – ابهام مدلول اظهارنامه و اخذ به قدر متيقن
راي شماره : ۳۴۹ – ۱۹-۲-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
براي قريه اي پلاك ۹اصلي تعيين شدكه درآن قريه قبلاً۹۱۲پلاك فرعي براي املاك جزمعين شده بودوآن املاك درتصرف مالكان بودوتاريخ تقاضاي ثبت بعضي ازاين پلاك هاي فرعي نيزمقدم برتاريخ تقاضاي ثبت پلاك ۹مذكوراست . سايرپلاك هاي فرعي از۹۱۲پلاك مذكورازدونوع ذيل بيرون نيست :
الف – متقاضي ثبت پلاك ۹اصلي باتصريح به شماره هاي فرعي آن هاراهم درهمان اظهارنامه پلاك ۹موردتقاضاقرارداده است كه ازاين كاردانسته مي شودسايرپلاك هاي فرعي كه دراظهارنامه پلاك ۹اصلي اشاره به آن هانشده مورد تقاضاي متقاضي پلاك ۹نمي باشدولواين كه حدودمذكوردراظهارنامه شامل آن ها هم باشد.
ب – پلاكهاي فرعي كه قبل ازتاريخ تقاضاي پلاك ۹اصلي موردتقاضاي ثبت واقع نشده است وبه احتمال شمول عبارت اظهارنامه متقاضي پلاك ۹نسبت به اين پلاك هاي فرعي فعلاًتقاضاي ثبت ازمالكان آنان پذيرفته نمي شودتا تكليف اظهارنامه متقاضي پلاك ۹روشن گردد!
درمحدوده پلاك ۹اصلي تلال وجبال وشوارع وجودداردومقداري پلاك فرعي بعنوان ازقلم افتاده موردتقاضاي ثبت ديگران واقع شده وتقاضاي ثبت مكرر قبول شده است كه اعتراضاتي هم ازطرف ذي نفع شده ودردادگاه مطرح است و خالصه هم ازمتقاضيان پلاك ۹اصلي به هيئت سه نفري به استنادقانون مصوب ۱۰-۷-۳۵شكايت كرده ونتيجه رسيدگي معلوم نيست .
راي مورخ ۱۹-۲-۴۶شورا:
(به استثنا۹۱۲پلاك فرعي مذكوردرگزارش وآن چه كه دردادگاه مطرح است نسبت به مابقي كه پرونده حاكي ازتزاحم وتعارض درتصرف ،وموات بودن ووجودتقاضاي ثبت مكررمي باشددرخواست ثبت باطل مي شود.بديهي است ثبت محل طبق مقررات نسبت به قبول تقاضاي ثبت ازمتصرفين درآن قسمت كه قانوناً اشكالي نداشته باشداقدام خواهدنمود.)

* سابقه *
***
نكات توضيحي :
اول – شورادرراي ۳۴۸-۳۴۹تعارض درتصرف راحتي پس ازقبول تقاضاي ثبت نيزتحت عنوان تعارض درتصرف قابل رسيدگي دانسته است واين تفسير موسعي است ازصدرماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحي سال ۱۳۱۷٫
دوم – راي بالاازحيث ابطال تقاضاي ثبت موات مانندآرا۳۴۶-۳۴۷ ۳۴۸است كه مغايرمصوب ۵-۱۰-۳۸است (بنگريدشرح راي ۳۴۶).
سوم -ازلحاظ ابطال ثبت مكرراين راي شبيه راي ۳۰۱مي باشد.
(به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۵۰-۴۵۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *