تقاضاي ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا
راي شماره : ۴۴۸ – ۱۲-۱۰-۱۳۴۳

راي شوراي عالي ثبت
عده اي درسال ۱۳۱۴ششدانگ ديمزاردهي راتقاضاي ثبت كردندكه اظهارنامه فاقدامضامامورتنظيم اظهارنامه ومديرثبت است صورت مجلس تحديدحدودپيوست پرونده فاقدامضانماينده تحديدحدودوتاريخ است . معاينه محل سال ۱۳۴۳نشان ميدهدكه موردتقاضاتپه وماهوراست وقسمتي كوچك ازآن قابل كشت ديم است وبقيه استعدادكشاورزي نداردوموات است ومعدن گچي درموردتقاضاهست كه فعلاًتعطيل است واتاقكي درجنب آن است .
راي مورخ ۱۲-۱۰-۴۳شورا:
(بنابه گزارش …وتحقيقات ثبت محل وبي ترتيبي هامشهوددرپرونده اراضي موردتقاضاثبت كلاًموات وغيرقابل تقاضاي ثبت بوده ومتقاضيان ثبت درتاريخ تقاضاتصرف نداشته اندتقاضاي ثبت آنان ابطال مي شود.ازدولت تقاضاي ثبت بپذيرندوذينفع ميتوانددرمدت قانوني اعتراض نمايد).
اقليت :نسبت به اراضي موات وغيرقابل كشت بانظرفوق موافقت دارم پيش ازصدوراين راي درتاريخ ۱۴-۸-۴۳ازشخصي تقاضاي ثبت آنرا(ثبت مكرر)پذيرفتنددرحاليكه تاريخ قبض قبض حق الثبت وهزينه مقدماتي آن مربوط به بعدازراي بالااست اين تقاضانيزدرتاريخ ۱۴-۱۱-۴۴درشورامطرح وچنين راي داده شد:
(باتوجه براي قطعي سابق شورايعالي ثبت مبني برموات بودن اراضي موردبحث ولزوم پذيرفتن تقاضاي ثبت ازدولت واخطاربه ذينفع كه ميتواند ازحق اعتراض استفاده نمايدپذيرفتن تقاضاي ثبت ازافرادمخالف راي شورا بوده وتقاضاي ثبت آن ازغيردولت باطل است).
اقليت :درقسمت غيرموات موجبي براي ابطال تقاضاي ثبت نيست .
درتاريخ ۲۰-۸-۴۵عده اي كشاورزبه استنادتصديق سازمان آب به داشتن املاك ومستحدثات درمحدوده موردتقاضاي بالاتقاضاكردندچون تمام مورد تقاضاي ثبت ماابطال شده سازمان آب باوجوداذعان به تصرف مادرقسمتي از موردتقاضاي بالانمي تواندعوض قانوني آن رابپردازد.تحقيقات محلي مجدد وجودغيرموات رادرمحدوده بالااثبات كرد.
راي مورخ ۴-۷-۴۶شورا:
(شوراي عالي ثبت به عنوان اين كه اراضي موردبحث درموقع تقاضاي ثبت موات بوده راي برابطال ثبت داده است بااين حال درصورتي كه بعدامقامات مربوطه درهرموردبه دعاوي اشخاص تسليم باشدپرداخت بهابرطبق مقررات بلااشكال خواهدبود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۷۳-۵۷۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *