پذيرش تقاضاي ثبت باستناد استشهاد وتصرف .تقاضاي ثبت مشتمل برمال خود ومال غيروابطال ثبت مال غير.
راي شماره : ۳۸۱ – ۳۸۲ -۲-۲-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
ورثه شخصي به استناداستشهاديه خودرامالك يك سوم قطعه زمين معيني دانسسته ودرنوشته خوداقراربه مالكيت آقاي (ع )دردوسوم مانده آن كردند. آقاي (ع ) سهم خودرابه آقاي (الف)فروخت ودرسندمعامله حدشمال مبيع رابه زمين مورث ورثه مزبورزد.بهرحال دراظهارنامه ورثه مذكورنوشته شده است : متصل به شماره ۱۴۵۹-اين شماره راجع به زمين انتقالي به آقاي (الف )است .
دربرگ احرازتصرف موردتقاضاي ورثه مزبورنوشته شده است پيش از شماره گذاري براي كل زمين ،به نسبت يك ودوبين مورث آنان وآقاي (الف ) تقسيم شده بود.نيزدربرگ احرازتصرف ،موردتقاضاي ورثه ملك ازقلم افتاده معرفي شده است وشماره ۱۸۴۸براي آن معين وباهمين پلاك اظهارنامه قبول شد.
آقاي (الف )درتقاضاي ثبت زمين ۱۴۵۹هم دراستشهاديه وهم دراظهار- نامه حدشمال زمين خودرابه زمين مورث ورثه مذكورزدمع الوصف سيرمجاوران درحدخود،زمين ورثه مذكوررامعرفي نكرده اند.گفته شده متقاضيان ثبت پلاك ۱۴۵۹و۱۸۴۸درحين تقاضامتصرف بوده اند.معذلك موردتقاضاي ورثه داخل در محدوده پلاك ۱۴۵۹قرارگرفته است به هرحال به عنوان تعارض درتصرف (بعداز قبول تقاضاازهردووقبل ازتحديدحدودهردو)قضيه درشوراطرح شد:
راي مورخ ۲-۲-۴۴شورا:
(هرچندگزارش حاكي ازتصرف ورثه …نسبت به موردتقاضاي خودكه عبارت ازيك ثلث زمين به پلاك شماره ۱۸۴۸درتاريخ تقاضاي ثبت مي باشدولي حسب گزارش مزبوردراين قسمت داخل درمحدوده موردتقاضاي ثبت پلاك ۱۴۵۹ است ازلحاظ اين كه مسبوق به تقاضاي ديگري بوده تقاضاي ثبت مزبوروهم چنين تقاضاي ثبت پلاك ۱۴۵۹نسبت به اين يك ثلث ازباب اين كه متقاضي آن متصرف نبوده است هردوتقاضاي ثبت نسبت به ثلث باطل مي شودكه تقاضاي ثبت رااز متصرف آن بپذيرندوذي نفع ميتوانداعتراض بدهد.)

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – وقتي كه حدشمالي پلاك ۱۴۵۹دراظهارنامه واستشهاديه وسندصلح به زمين ورثه مذكورمعرفي شده وفرض اين است كه برخلاف مدلول اظهارنامه مذكورتقاضاي ثبت ازمالك پلاك ۱۴۵۹قبول نشده نمي توان گفت درمحدوده پلاك ۱۸۴۸دوتقاضاي ثبت پذيرفته شده ويكي مكرراست .اساس شكايت بعدي ورثه ازراي شورانيزهمين است وگزارش بعدي ثبت محل كه منجربه راي شورا شده است نيزمستنبط ازهمان اظهارنامه واستشهاديه وسندصلح واصول كليات مقررات ثبت املاك است .
دوم -ازنظرشوراابطال تقاضاي ثبت پلاك ۱۴۵۹نسبت به ثلث كل زمين (به مقدارپلاك ۱۸۴۸)ازاين رواست كه درمحدوده پلاك ۱۸۴۸تصرف نداشته است وابطال تقاضاي ثبت پلاك ۱۴۸۴ازاين باب است كه ثبت مكرربوده است وتا ثبت نخستين ابطال نشودثبت پسين اعتباري ندارد.
ملاحظه – راي بالاباوجودشباهت تام موردآن باموردراي ۳۷۵-۳۸۹با آن هامغايرت دارددرحالي كه وجهي براي فرق گذاري بنظرنمي رسدوبرقياس راي ۳۷۵-۳۸۹درمانحن فيه وموردفرض شوراابطال تقاضاي ثبت ۱۴۵۹درمحدوده پلاك ۱۸۴۸كافي بودبهرحال موردعمل فعلاًراي ۳۷۵-۳۸۹ورويه ناشي ازآرا۱۴۹ ۱۵۲-۱۵۳است .
* پس ازصدورراي شوراورثه به آن اعتراض كرده وتوضيح دادندكه متقاضي ثبت پلاك ۱۴۵۹زمين مارادرحدشمال خودشناخته وتقاضاي ثبت مامكرر نيست تاباطل باشدومراتب به تاييدثبت محل رسيدواساساًوجودتعارض در تصرف رانفي كردند.
راي مورخ ۹-۱۲-۴۵شورا:
(راي شوراي عالي ثبت برمبناي گزارشي است كه داده شده وبه اعتبار اين كه ثبت پلاك ۱۸۴۸درداخل پلاك شماره ۱۴۵۹مي باشدراي به ابطال داده است ،بديهي است درصورتي كه ثبت پلاك ۱۸۴۸خارج ازپلاك ۱۴۵۹باشدراي مزبورشامل آن نمي شود).
شرح – قطعي بودن راي شورادرعمل به اين معني توجيه شده كه درباره ديگران است نه درباره خودشورابنابراين هرگاه شوراپس ازصدورراي متوجه شدكه مطلبي فوت شده مي تواندآن راجبران كندلكن دراين راه به شدت احتياط ميورزد.
(راي ۳۸۳ديده شود)
سوم – رويه شورادرمواردي كه موضوع تقاضامركب ازدوجزباشدكه نسبت به يك جزآن محق درتقاضاي ثبت نبوده اين است كه تقاضاكلاابطال شود(راي ۳۴۸-۳۴۹)وراي ۳۸۱-۳۸۷مخالف رويه است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۹۷-۵۰۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *