تفكيك ملكي كه سندمالكيت داردولي درتمام يابعض موضوع سندعمليات ثبتي مطلقاً اعمال نشده است
راي شماره : ۴۶۷ – ۱۱-۱۱-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
اراضي واقع بين مسيل قريه (ب )ونهرآن قريه جزفرح آباداست ولي اشتباهاًجزقريه علي آباد(كه مجاوراست )سندمالكيت به عنوان پلاك ۸۸۰و۸۸۱ به مساحت ۱۹۷۷۶۷مترصادرشدبدون اين كه تشريفات ثبتي حتي قبول اظهارنامه به عمل آمده باشد.قسمت عمده آن موردانتقال به ديگران واقع وسندمالكيت جديدصادرگرديدوخريداران بقيه دوپلاك مذكورتقاضاي صدورسندمالكيت كردند.
هيئت نظارت درتاريخ ۲۷-۱-۳۶مفاداراي داد:(…نسبت به آن قسمت ازاراضي فرح آبادكه به موجب گزارش هاي آن اداره ودايره جنوب بدون انجام تشريفات مقدماتي قانوني اشتباهاًبه عنوان اراضي قريه ديگردردفتراملاك ثبت وسندمالكيت صادرشده مقتضي است به دارندگان اسنادمالكيت اخطار شودكه نسبت به تسليم اسنادمالكيت به اداره ثبت اقدام كه پس ازانجام تشريفات مقررثبتي اسنادتكميل وبه مالكان مستردمي گردد).
راي مورخ ۱۱-۱۱-۴۵شورا:
(راي هيئت نظارت اشكالي ندارد).پ

* سابقه *

***
شرح – ظاهراًهيئت نظارت وشورادراين موردبندهشت ماده ۲۵قانون ثبت راناديده گرفته وحتي ماده ۲۲قانون ثبت راهم رعايت نكرده اندوبراي سندمالكيتي كه نسبت به ملك موضوع آن سند،مطلقاًعمليات ثبتي اعمال نشده است كوچكترين اثرواعتباري قائل نشده اند،مع الوصف هردوراي درست است زيراماده ۲۲وماده ۲۵قانون ثبت منصرف ازامثال اين گونه اباطيل است و چنين سندي رانمي توان سندمالكيت ناميدوشان قانونگذارحمايت ازاين سندنيست واقتضاعقل وعدل همين است .
تنبيهات :
الف -اشتباهات مذكوردرلايحه اشتباهات ثبتي سال ۱۳۳۳هيچ يك شامل اين موردنيست .
ب – دارنده سندمالكيت مذكورحق مراجعه به دادگاه راهم نداردزيرا ذيل ماده يك لايحه اشتباهات ثبتي به دارنده سندمالكيت حق مراجع به دادگاه راداده است واين سندسندمالكيت نيست .
ج -ادارات ثبت ودفاتراسنادرسمي به عنوان سندمالكت نمي توانندبه آن ترتيب اثربدهند،اين مطالب ازلوازم راي هيئت نظارت وشورااست.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۲-۵۹۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *