تغییر نوع استفاده پارکینگ

 تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمان های مسکونی و مجتمعهای تجاری به واحد مسکونی مقدور نمی باشد.

شهرداران مناطق ۱ الي ۲۰ و ۲۲

با سلام

براساس دستور اکيد شهردار محترم تهران، تغيير نوع استفاده پارکينگ ساختمانهاي مسکوني و مجتمعهاي تجاري به واحد مسکوني به هيچوجه مقدور نبوده و از انجام هرگونه توافق در اين زمينه خودداري گردد.