تغییر شغل دو ماهه

اظهارات شهود مبني بر اينكه به مدت ۲ ماه از مورد اجاره به عنوان بنگاه املاك استفاده شده و بعد به وضعيت سابق خود برگشته تغيير شغل محسوب نميشود.

بتاريخ : ۱۳۷۶/۰۱/۲۸  كلاسه پرونده : ۷۴/۱۰۶۷   شماره دادنامه : ۱۴۰

مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

تغییر شغل دو ماهه.

خواهان : آقاي غلامحسين …

خوانده : آقاي مجتبي …

خواسته : تخليه.

گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدتگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.

تغییر شغل دو ماهه :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي آقاي غلامحسين شعباني بطرفيت آقاي مجتبي بابائي مبني بر تخليه و تحويل تمامي ششدانگ يكباب مغازه جزء پلاك شماره ۵۷۰ فرعي از ۳ اصلي واقع در بخش ۱۱ تهران به علت تغيير شغل مستند بر تامين دليل به عمل آمده .

صرفنظر از اينكه به موجب مفاد صورتجلسه اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي هم اكنون مورد اجاره به عنوان شغل ساندويچ فروشي مصرح در قرارداد مورد استفاده قرار ميگيرد و اظهارات شهود مبني براينكه به مدت ۲ ماه از مورد اجاره به عنوان بنگاه املاك استفاده شده و بعد به وضعيت سابق خود برگشته تغيير شغل به معناي اصطلاح بكار رفته در قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴۹۱ قانون مدني كه منجر به تعدي و تفريط و سقوط حقوق مالك از حيث عدم رعايت اوصاف مندرج در اجاره تلقي نمي گردد.

تغییر شغل دو ماهه :
اساسا” نظربه اينكه قرارداد مورد اجاره به عنوان خريداران و فروشنده و به مدت دائم تنظيم گرديده و از حيث عدم رعايت مقررات مربوط به اجاره محل ترديد است و از طرفي ميبايستي در هر دو مستاجرين طرف دعوي قرار ميگرفته و دليلي نيز بر اينكه مورد بنحوي از انحاء قانوني به خوانده انتقال يافته باشد ابراز نشده و نظربه اينكه سرقفلي پرداختي متعلق به هر دو مستاجرين ميباشد.
تخليه بلحاظ تغيير شغل بدون پرداخت ديناري سرقفلي بعمل مي آيد و از اين جهت عدم ادخال مستاجر ديگر در دعوي ، حقوق حقه وي را كه تغيير شغل ادعائي مستند به فعل او نيست ضايع ميسازد.
لهذا دادگاه دعوي مطروحه را بنحويكه اقامه گرديده استماع ندانسته قرار رد آن صادر و اعلام ميدارد، قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديد نظر استان تهران خواهد بود.
تغییر شغل دو ماهه.
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران محدثي .