تعیین قلمرو محدوده آبی قشم

تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم منحصراً در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت رسانی کشتیها.

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره .۷۸٫۱۱٫۳۰۶۸ ن مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و به‌ استناد تبصره (۲) الحاقی ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ تصویب نمود :

‌قلمرو محدوده آبی ” منطقه ” آزاد قشم با مختصات به شرح زیر و نقشه پیوست *، منحصراً در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت رسانی کشتیها‌ تعیین می‌گردد.

*>>‌پاورقی – نقشه مزبور در آرشیو اداره کل قوانین و مقررات کشور موجود است .<<

‌مختصات قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم :
A)26DEG34N 55DEG55E
B)26DEG36N 55DEG43E
C)26DEG27N 55DEG36N
D)26DEG32N 55DEG54E
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب : ۱۳۷۸/۱۱/۲۴
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران