تعیین تعرفه‌ هزینه‌های تخلیه

تعیین تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی.

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب نامه شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۹) به استناد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج ساله دوم‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویب نامه شماره .۴۲۸۹۰ ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۳) تصویب نمود :
‌تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبار داری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد به شرح جداول زیر تعیین می‌شود :

‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری (‌باربری) انواع خودرو در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

شرح سواری مینی بوس کامیون و اتوبوس

‌هزینه باربری هر دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰

۱ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا سالیانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بیشتر به منطقه وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار می‌شود.

۲ـ از خودروهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.

۳ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیف فوق الذکر یا خارج از ردیف فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.

۴ـ هزینه‌های تخلیه و بارگیری (‌باربری) خودروهای با وزن بالای ۵ تن و چرخ زنجیری توسط مدیر منطقه تعیین و دریافت می‌شود.

۵ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به تجهیزات ویژه دارند و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.

۶ـ برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.

۷ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق الذکر افزوده می‌شود.

‌جدول تعرفه انبار داری در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

‌به ازای هر روز از تاریخ تعلق انبار داری

‌ردیف هزینه مدت توقف اولین روز تخلیه لغایت روز سی و یکم لغایت روز شصت و یکم از روز یکصد و
۳۰ روز روز شصتم لغایت یکصد و بیستم بیستم به بالا

۱- کالاهای متفرقه به ازای هر تن کالا ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰

۲- کالای خطرناک به ازای هر تن کالا ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰

۳- کانتینر ۲۰ فوت، هر دستگاه ۸۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰

۴- کانتینر ۴۰ فوت، هر دستگاه ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۸۵۰۰

۵- وسایل نقلیه سنگین، نیمه سنگین و ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۰۰۰

سبک و غیره، هر دستگاه

۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌ تخفیف اعمال نماید.

۲ـ انبارداری در محوطه رو باز ۶۰% انبار داری برابر جداول فوق می‌باشد.

۳ـ انبار داری در انبارهای هانگار ۸۰% انبارداری برابر جداول فوق می‌باشد.

۴ـ به نرخ هزینه‌های انبارداری کانتینرهای غیر استاندارد و کانتینرهای با شاسی، ۳۰% هزینه اضافی تعلق می‌گیرد.

۵ـ برای محاسبه هزینه انبار داری، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.

۶ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق الذکر افزوده می‌شود.

‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری کانتینر

‌در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

‌ارقام به ریال

شرح ۲۰ فوت ۴۰ فوت

۱ـ تخلیه کانتینر از کشتی و انتقال و صفافی آن به پایانه کانتینر بندر یا بالعکس ۸۰۰۰۰   ۱۰۰۰۰

۲ـ انتقال کانتینر از پایانه کانتینر جهت بارگیری به واگن مستقر در پایانه کانتینر بندر یا بالعکس ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

۳ـ بارگیری کانتینر به کامیون در محوطه‌های پایانه کانتینر بندر یا بالعکس ۲۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰

۴ـ هر گونه جابجایی کانتینر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

۵ـ انتقال کانتینر از پایانه کانتینر بندر به محوطه ارزیابی یا انبار CFS یا بالعکس ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

۶ـ تخلیه کالا از داخل کانتینرهای مشترک و صفافی آن در داخل انبار CFS یا بالعکس برای هر تن کالا ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

۷ـ تخلیه کالا از داخل کانتینر و سپس بارگیری آن به وسائط حمل یا بالعکس برای هر تن کالا ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

‌توضیحات :
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌ تخفیف اعمال نماید.
۲ـ در تعرفه‌های فوق برای کانتینر خالی ۳۰% تخفیف داده می‌شود.
۳ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا از تعداد TEU 10.000 کانتینر در سال بیشتر به بندر وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% از کلیه ردیفهای تعرفه فوق‌ برخوردار می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه از کشتی تا محوطه‌ها یا بالعکس به عهده نمایندگی کشتیرانی همچنین هزینه انتقال کانتینرهای حاوی کالاهای مشترک LCL به انبار CFS و تخلیه محتویات کانتینر در انبار CFS به عهده نمایندگی کشتیرانی مربوط و مابقی به عهده متقاضی می‌باشد.
۵ـ در عملیات فوق الذکر چنانچه با کسب اجازه پایانه کانتینر از گنتری کرین بندر استفاده نشود و کانتینر توسط جرثقیل کشتی یا شناور تخلیه و بارگیری شود مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال برای کانتینر ۲۰ فوق و مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال برای کانتینر ۴۰ فوق از تعرفه‌های مربوط کسر می‌شود.
۶ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۷ـ به کلیه ردیفهای تعرفه‌های فوق الذکر برای کانتینرهای غیر استاندارد ۵۰% هزینه اضافی تعلق می‌گیرد.
۸ـ در ردیفهای (۶) و (۷)‌تعرفه در صورتی که کالا غیر پالتیزه باشد ۱۰۰% به هزینه فوق افزود می‌شود.
۹ـ هزینه برق مصرفی هر کانتینر یخچالی در ۲۴ ساعت (‌شب و روز) هر کانتینر ۳۰٫۰۰۰ ریال و مبنای شروع محاسبه، اول وقت اداری همان روز می‌باشد.
‌ضمناً” هر ساله با توجه به تغییر نرخ انرژی و خدمات وابسته به تناسب تغییرات مبلغ فوق تعدیل خواهد شد.
۱۰ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق الذکر افزوده می‌شود.
‌هزینه تخلیه و بارگیری (‌باربری) در منطقه ویژه اقتصادی ‌بندر انزلی به ازای هر تن کالا
‌توضیحات :
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال نماید.
۲ – در صورتی که صاحبان کالا سالیانه از میزان ۱۵۰٫۰۰۰ تن به بالا کالا به منطقه وارد ‌نمایند حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار خواهد شد.
۳ – از کالاهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۴ – تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۵ – هزینه‌های عملیات تخلیه و بارگیری (‌باربری) بر کالاهای بالای ۵۰ تن و غیر پالتیزه توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۶ – تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.
۷ – برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۸ – در اول هرسال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق الذکر افزوده می‌شود.
‌این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب : ۱۳۷۷/۰۷/۱۸
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران