تعرفه‌ بارگیری شهید رجایی

تعیین تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی.

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۸ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب نامه‌شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۹)‌ به استناد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویب نامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۳ تصویب نمودند :

‌تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری (‌باربری) انواع خودرو ‌در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی.

شرح سواری مینی بوس کامیون و اتوبوس

هزینه باربری هر دستگاه خودرو ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰

۱ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا سالیانه از تعداد ۵۰۰۰ خودرو بیشتر به منطقه وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار می‌شود.

۲ـ از خودروهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.

۳ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیف فوق الذکر یا خارج از ردیف فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.

۴ـ هزینه‌های تخلیه و بارگیری (‌باربری) خودروهای با وزن بالای ۵ تن و چرخ زنجیری توسط مدیر منطقه تعیین و دریافت می‌شود.

۵ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه و یا بارگیری کالاهایی که نیاز به تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.

‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

‌توضیحات :

۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌ تخفیف اعمال نماید.

۲ـ در تعرفه‌های فوق برای کانتینر خالی ۳۰% تخفیف داده می‌شود.

۳ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا از تعداد TEU 000،۱۰ کانتینر در سال بیشتر به بندر وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% کلیه ردیفهای تعرفه فوق‌ برخوردار می‌شود.

۴ـ هزینه‌های تخلیه از کشتی تا محوطه یا بالعکس به عهده نمایندگی کشتیرانی همچنین هزینه انتقال کانتینرهای حاوی کالاهای مشترک LCL به انبار CFS و‌ تخلیه محتویات کانتینر در انبار CFS به عهده نمایندگی کشتیرانی مربوط و مابقی به عهده متقاضی می‌باشد.

۵ـ در عملیات فوق الذکر چنانچه با کسب اجازه از پایانه کانتینر از گنتری کرین بندر استفاده نشود و کانتینر توسط جرثقیل کشتی و یا شناور تخلیه و بارگیری شود‌ مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال برای کانتینر ۲۰ فوت و مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال برای کانتینر ۴۰ فوت از تعرفه‌های مربوط کسر می‌شود.

۶ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.

۷ـ به کلیه ردیفهای تعرفه‌های فوق الذکر برای کانتینرهای غیر استاندارد ۵۰% هزینه اضافی تعلق می‌گیرد.

۸ـ در ردیفهای (۶) و (۷) تعرفه در صورتی که کالا غیر پالتیزه باشد ۱۰۰% به هزینه فوق افزوده می‌شود.

۹ـ هزینه برق مصرفی هر کانتینر یخچالی در ۲۴ ساعت (‌شب و روز) هر کانتینر ۳۰/۰۰۰ ریال و مبنای شروع محاسبه، اول وقت اداری همان روز می‌باشد.
‌ضمناً” هر ساله با توجه به تغییر نرخ انرژی و خدمات وابسته به تناسب تغییرات مبلغ فوق تعدیل می‌شود.

۱۰ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق الذکر افزوده می‌شود.

‌هزینه تخلیه و بارگیری (‌باربری) در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی به ازای هر تن کالا
‌توضیحات :
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌ تخفیف اعمال نماید.
۲ـ در صورتی که صاحبان کالا سالیانه از میزان ۱۵۰/۰۰۰ تن به بالا کالا به منطقه وارد نمایند حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار خواهند شد.
۳ـ از کالاهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۴ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۵ـ هزینه‌های عملیات تخلیه و بارگیری (‌باربری) بر کالاهای بالای ۵۰ تن و غیر پالتیزه توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۶ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.
۷ـ برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۸ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق الذکر افزوده می‌شود.
‌این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب : ۱۳۷۷/۰۷/۱۸
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران