تصويبنامه تعيين نماينده

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها.

شماره ۳۲۰۳۵ /ت ۲۰۰۷۳ هـ ۱۳۷۷/۰۶/۱۶

وزارت كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

آقاي سيد عبدالواحد موسوي لاري ـ وزير كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور زير تعيين ميشود :

۱ ـ تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها ـ موضوع بند «ج» ماده ۴ آئين نامه مالي شهرداريها مصوب ۱۳۴۶ ـ كه ميزان آنها تا مبلغ يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال باشد.

۲ ـ تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداري تهران ـ موضوع بند (ج) ماده ۳۳ آئين نامه معاملات شهرداري پايتخت ـ مصوب ۱۳۵۵ ـ كه ميزان آنها تا مبلغ يك ميليارد ريال باشد.
تصميمات نماينده ويژه رييس جمهور در موارد فوق كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اتخاذ مي باشد و با رعايت ماده ۱۹ آئين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي