تصويبنامه تشريفات مناقصه

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها.

شماره ۵۲۳۰۷ – ۱۳۷۲/۰۸/۱۷

جناب آقاي بشارتي –وزير محترم كشور

به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۱ به موجب اين حكم به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها كه ميزان آنها تا يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال باشد، تعيين مي گرديد.
رئيس جمهور –اكبر هاشمي رفسنجاني