تصويبنامه تعيين نماينده ۷۲

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها.

شماره۱۰۰۴۵/ت ۲۰۸ه- ۱۳۷۲/۰۷/۰۵

وزارت كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۱ بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو بيست و هفتم اساسي جمهورس اسلامي ايران تصويب نمود :

آقاي علي محمد بشارتي وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت تصميم گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها (موضوع بند ج ماده (۴) آيين نامه مالي شهرداريها مصوب ۱۳۴۶) كه ميزان آنها تا دويست ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال باشد تعيين ميگردد.
تصميمات نماينده مذكور در حكم تصميمات هيات وزيران خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبي