تعهد مالک درباره معابر

روابط مالك و مستاجر – هزينه هاي معابر كنار ملك بعهده مالك يا مستاجر است ؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۲۹۹ شماره ۳۱ هفته دادگستري صفحه ۱۰۵

تعهد مالک درباره معابر :

پرداخت هزينه هایی كه شهرداري بدستور قانون و برحسب ضرورت در مقابل مغازه ها انجام مي دهد از مالكين مجاور مطالبه مي كند بعهده مالك است يا مستاجر كه با پرداخت سرقفلي متصرف ملك ميباشد؟

تعهد مالک درباره معابر :
درباره سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱۳۴۴/۰۱/۲۸ چنين اظهارنظر كرده است :
به صراحت تبصره ۲ ذيل ماده ۱۱ قانون توسعه معابر تاديه هزينه كف سازي پياده رو يا كوچه بعهده مالكين مجاور است بنابراين مطالبه هزينه مذكور از مستاجرين مجوزي ندارد.
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري.
از انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري.
با همكاري آقايان : محمود سلجوقي، يداله اميني