تعمیرات و تغییرات اساسی

كارشناس پس از معاينه و مشاهده عين مستاجره اظهار داشته تعميرات و تغييرات صورت گرفته و بعضا” ضروري و لازم بوده و خلاصا”استفاده غير متعارف و يا تساهل در نگهداري صورت نگرفته و مورد اجاره در دو مورد نياز به تعمير اساسي دارد.

به تاريخ : ۱۳۷۲/۰۷/۰۵

دادنامه : ۷۲/۳۶۴

مرجع رسيدگي : شعبه ۳۲ دادگاه حقوقي يك تهران راي دادگاه.

تعمیرات و تغییرات اساسی :

در خصوص دعوي خواهان با وكالت خانم (ع) وكيل دادگستري عليه خوانده به خواسته مطالبه خسارات وارده به عين مستاجره مقوم به مبلغ سه میلیون ریال نظر به اينكه جهت رسيدگي به ادعاي وكيل خواهان جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري به عمل آمده.

كارشناس منتخب با معاينه مشاهده عين مستاجره پس از ذكر تعميرات و تعييرات صورت گرفته توسط خوانده (مستاجر) در مورد اجاره سرانجام اظهار داشته تعميرات و تغييرات مذكور براي بهتر استفاده كردن از مورد اجاره ودر جهت رفع نواقص آن صورت گرفته.

بعضا” ضروري و لازم بوده و خلاصتا” استفاده غير متعارف و يا تساهل در نگهداري صورت نگرفته و مورد اجاره در دو مورد نياز به تعميرات اساسي دارد و نظر به اينكه طرفين به نظريه كارشناس اعتراض موجهي نكرده اند و به نظر دادگاه نظريه كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرتي ندارد و ايرادي كه سبب بلااثر نمودن نظريه كارشناس باشد به نظر نمي رسد.
تعمیرات و تغییرات اساسی :
بنا به مراتب و با عنايت به كليه محتويات پروند و اينكه به نظريه مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۷ دادگاه نيز ايراد و اعتراض از ناحيه اصحاب دعوي به عمل نيامده لذا به نظر دادگاه خواهان ثابت نبوده و راي به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد اين راي قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد.