تعمیرات بدون اذن موجر

اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجرتعميراتي نمايد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.

كلاسه پرونده : ۱۴/۴۹۴۳

شماره دادنامه : ۵۷۹/۲۳

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۹/۱۰/۱۲

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور.

هيئت شعبه : آقايان …

تعمیرات بدون اذن موجر :

خلاصه جريان پرونده : آقاي ((الف)) به وكالت از آقاي ((ب)) و ((ت)) و ((پ)) دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي …به خواسته مطالبه مال الاجاره سالهاي ۶۷ و ۶۸ و تا صدور حكم و اجراي آن مقوم ۲۸۵۸۸۵۰ ريال به دادگاه هاي حقوقي يك …تقديم نموده رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك …ارجاع گرديد.

نماينده دانشگاه در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۵ دفاعاً اعلام كرده اجاره بهاي سال جاري آماده پرداخت است موجر تاكنون براي اخذ آن مراجعه نكرده و اجاره بهاي سال ۶۷ به مبلغ ۱۲۲۸۸۵۰ ريال جهت تعميرات هزينه شده كه جزء هزينه هاي كلي بوده و پرداخت آن به عهده موجر است كه مبلغ مذكور از اجاره بها كسر و بقيه به موجر پرداخت شده است.

آقاي ((ب)) احدازموجرين درجلسه مورخ ۲-۱۲-۶۸دادگاه اظهارداشته كه تعميرات بدون اجازه ماصورت گرفته است. ازطرف دانشگاه صورت حساب پرداخت اجاره بهاي سال هاي ۶۷ با كسري هزينه انجام شده و صورت حساب سال ۶۸ به طوري كامل به دادگاه ارسال شده است.

دادگاه پس از اخذ نظر آقاي مشاور در مورد اجور سال هاي ۶۷ و ۶۸ اظهار نظر به صحت دعوي خواهان كرده و با وصول اجاره بهاي سال هاي مزبور به استثناء هزينه تعميرات كه از اجاره بهاي سال ۶۷ كسر شده كسر هزينه رابه استناد ماده ۵۰۲ قانون مدني موجه تشخيص نداده و عقيده به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۲۸۸۵۰ ريال در حق خواهان ها ابراز كرده پس از ابلاغ نظريه و وصول اعتراض ازطرف دانشگاه پرنده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
تعمیرات بدون اذن موجر :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت اوراق و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
(اعتراض خاصي نسبت به نظريه دادگاه نشده است. با توجه در اوراق پرونده و رسيدگي هاي انجام شده از طرف دادگاه و استدلال موجه مندرج در نظريه دادگاه نظريه مزبور بلااشكال تشخيص و تاييد مي شود)
مرجع : كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي ، جلددوم، تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷