تعلق حق کسب و پیشه

مهد كودك محل كسب و پيشه محسوب است.

آقاي مدير كل محترم دفتر حقوقي وزارت راه و ترابري.

تعلق حق کسب و پیشه :

عطف به استعلام شماره ۳۳/۲۱۴۸۳۶/۱۱/۷۱ نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير اعلام ميگردد :

مهد كودك خصوصي محلي است كه مستاجر در ازاي خدماتي كه به كودكان ارائه ميدهد هر ماهه يا هر ساله مبالغي از اولياي آنان دريافت مينمايد به اين ترتيب مهد كودك محل كسب و درآمد مستاجر ميباشد.

چون طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلي كه براي كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شده يا بشود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود در مورد مهد كودك نيز محل، مشمول محل كسب بوده و طبق ضوابط تعيين شده در اين قانون در زمان تخليه حق كسب و پيشه به آن تعلق ميگيرد.
تعلق حق کسب و پیشه.
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه غلامرضا شهري