دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع

تعدیل دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع در مورد ساختمانهایی که آسانسور آنها آماده بهره برداری و دریافت پایانکار ساختمانی میباشند.

جناب آقاي مهندس پردلي

دبير محترم اجراي ستاد و مدير کل شهرسازي و معماري

باسلام

احتراما”، پيرو مذاکرات في مابين در زمينه بازرسي آسانسور و با عنايت به تسهيل در امر آن دسته از ساختمانهايي که آسانسورهاي آنها آماده بهره برداري و دريافت پايان کار ساختماني مي باشند، مقرر شد که در دستور العمل ابلاغي وزارت صنايع که طي جلساتي مفصل حاصل گرديد.

تعديل مناسب انجام پذيرد و با اين تعديل فقط اصلاحات بسيار ضروري در ساختمانها و آسانسورهاي مورد نظر انجام خواهد شد، تا عمليات بازرسي و کنترل کيفيت با سهولت بهتري صورت پذيرفته.
بنابراين براي اين قبيل ساختمانها فقط موارد ايمني لازم که بايد در آسانسور ها رعايت گردد مورد تاييد قرار گرفته است، موارد فوق الاشاره جهت استحضار توسط وزارت صنايع ارسال مي گردد.
ضمنا” آمار متقاضيان و اقدامات انجام شده به شرح ذيل در حال اقدام است.