تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت . – تعارض درتصرف پس ازتحديدحدود وانقضاءمواعداعتراض – تقاضاي ثبت مشتمل برمال خود ومال غيروابطال ثبت مال غير.
راي شماره : ۴۰۴ – ۲۳-۸-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
قريه اي درتاريخ ۱۳۲۱تا۱۳۲۴موردتقاضاي ثبت واقع ودرسال ۱۳۲۳ تحديدحدودشداعتراض به اصل وحدودنشد.اداره دارائي مدعي وجودموات در موردتقاضابودتحقيقات محلي دراين باره نشان دادكه اراضي قريه مذكورسه گونه است :
الف -اراضي مزروعي كه آثارمتقاضي درآن روشن است .
ب -اراضي دشتكاره كه به لحاظ وضع بارندگي موضع كشت ديم است .
ج – بوته زارع مزرعه (حريم مزرعه )كه مكمل انتفاعات است واگر ديگران بخواهندازآن منتفع شوندبهره مالكانه به متقاضي مي دهند.لذادعوي دارائي دراداره ثبت قابل ترتيب اثردانسته نشد.
درسال ۱۳۳۶عده اي تقاضاي ثبت قطعه زميني رابعنوان ديمزارومتصرفي وموروثي خودبه عنوان ازقلم افتاده كردندكه نماينده درتاريخ ۳۰-۱۱-۳۶محل راديدونوشت موردتقاضاداخل درمحدوده قريه مزبوراست .درتحقيقات محلي كه متقاضي ثبت قريه حاضرنشده بودتصرف فعلي متقاضيان اخيرقطعه زمين مذكوراحرازشد.
راي مورخ ۲۳-۸-۴۶شورا:
(باتوجه به رسيدگي هائي كه به عمل آمده وازنظرتعارض درتصرف ،تقاضاي ثبت قريه ….نسبت به قسمتي كه درتصرف متقاضيان ثبت به عنوان بندسار معرفي شده است باطل مي شودوقبول تقاضاي ثبت ازمتقاضيان مزبورمانعي نداردذي نفع مي تواندازحق اعتراض استفاده كند).
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – حريم ده به تبع خودده قابل ثبت است ولي متقاضي ثبت جزاستفاده حريمي استفاده ديگرنمي تواندازآن بكندومقررات احياموات بارعايت حق حريم صاحب حريم هميشه درآن اعمال مي شودوتقاضاي ثبت اخيرفرضاًكه در قسمت حريم قريه صورت گرفته باشدآن هم بعدازتحديدحدودوجهي نداردزيرا تقاضاي اخيردست كم حق حريم صاحب حريم راازبين مي برد.
دوم – باتوجه به آرا۳۶۱-۳۶۲-۳۶۵-۳۶۶تا۳۶۸و۳۷۱و۳۷۵ گذشت مواعد اعتراض مانع رسيدگي شورانيست وراي ۴۰۴هم طبق همان آراصادرشده است در اين صورت بايدمدارك خريك ازدومتقاضي قبلي وبعدي راسنجيدويك طرف را رجحان نهاد:
مدارك متقاضي اولي عبارت است از:
۱- معرفي مزرعه دردفترتوزيع بنام او(ماده ۶نظام نامه قانون ثبت).
۲-استشهاديه
۳- تصرف درمزرعه كه عرفاتصرف درلواحق آن (ازجمله حريم )محسوب است .
۴- دادنامه رفع مزاحمت به زيان متقاضيان بعدي .
مدارك متقاضيان اخيرتصرف واستشهاديه است .بنابراين بارجحان مدارك متقاضي اول وسبق تقاضاي اوونشرآگهي نوبتي وتحديدي وتحديدحدودو عدم اعتراض به موقع ،قبول تقاضاي اخيرخالي ازدشواري نيست وازتسري اين راي به مواردنظيربايدخودداري شود.
سوم – درحرحال شوراتقاضاي ثبت نخست راتقاضاي ثبت مال خودومال غيرباهم ،دانسته ونظيرموردآرا۳۸۱-۳۸۷عمل كرده يعني تقاضارافقط نسبت به ملك غير،ابطال كرده است نه نسبت به همه موردتقاضا.(راي ۳۸۷ديده شود)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۲۸-۵۳۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *