تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت . – تقاضاي ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا. – مااجتمع الحلال والحرام الاوقدغلب الحرام
راي شماره : ۳۴۸ – ۰۹-۰۹-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
وزارت جنگ دعوي تصرفات ممتدقطعه زميني راداشت كه نسبت به قسمتي ازآن سندمالكيت صادرنشده وازطرف ديگرموردتقاضاي ثبت واقع شده بود.به تحديدحدوداين قسمت اعتراض ازطرف ثالث شده ودردادگاه مختوم به سازش وصدورگزارش اصلاحي گرديده بود.موردسازش كه پلاك آن ۱۰۹بودشامل قسمت موات نيزمي باشد.
بين مالكان زمين ۳۶فرعي به ماخذحدودآن كه دراظهارنامه ذكرشده است بامتقاضي ثبت پلاك ۱۰۹دعوي وجودداشت كه دردادگاه تحت رسيدگي است .به هر حال وزارت جنگ به دعوي تصرفات ممتدتقاضاي ابطال تقاضاي ثبت درمورد پلاك ۱۰۹راداشت به عنوان تعارض درتصرف ،قضيه درشورامطرح شد:
راي مورخ ۹-۹-۴۶شورا:
(نظربه موات بودن قسمتي اززمين پلاك ۱۰۹فرعي …وتصرفات ممتد ارتش چنان كه ازنتيجه رسيدگي وسوابق امرمعلوم است تقاضاي ثبت مزبور باطل است).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – اين راي مانندراي ۳۴۶-۳۴۷-۳۴۹است كه تقاضاي ثبت موات ، ابطال شده است باوجودطرح دعوي دردادگاه .
درذيل راي ۳۴۶توضيح داده شده كه مقتضاي قاعده اين است كه باوجودطرح دعوي دردادگاه ازرسيدگي خودداري شودخواه موضوع موات مطرح باشدخواه نه واصح آراهمان است كه درشماره ۳۴۳-۳۴۵ومانندآن هاصادرشده است .
دوم – هرگاه موردتقاضاي ثبت مركب ازدوجزباشدكه دست كم نسبت به يك جزآن به طورمتيقن ،حق تقاضاي ثبت نداشته است (خواه ازجهت اين كه ملك ديگران بوده وياموات بوده است )رويه شورااين است كه تقاضاكلاباطل مي شود ومجدداازمتصرف قانوني تقاضاي ثبت مي پذيرند(مانندراي ۳۴۹)دراين جا نمونه اي ازقاعده (مااجتمع الحلال والحرام الاوقدغلب الحرام )ديده مي شود راي ۳۸۷ديده شود.
سوم – گزارش اصلاحي سندي است رسمي كه متضمن عقدصلح باتشريفات خاصي است وسندرسمي املاك ثبت نشده نسبت به ثالث رسميت ندارد(ماده ۸۸قانون ثبت).
(راي ۳۴)به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۴۸-۴۴۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *