اصلاح تصويبنامه تهيه ذغال

تصويب نامه راجع به اصلاح قانون جنگل ها و مراتع کشور در مورد تهيه ذغال.

۱-سازمان جنگلباني مجاز است به شرکت هاي تهيه زغال که از تهيه کنندگان زغال محلي تشکيل مي شود بدون رعايت مقررات بند ۱ تبصره ۱ ماده ۴ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ در مناطق شمالي از درختان افتاده و مقطوعه موجوده در جنگل ها و همچنين از درختان سر پا که کج و معوج و مبتلا به آفات وامراض هستند و در مناطق غير شمالي منحصراً از درختان افتاده اجازه تهيه هيزم و زغال يه قدر مصرف کشور بدهد چنان چه تعداد شرکت هاي مزبور کافي براي رفع نيازمندي کشور نباشد سازمان جنگلباني مجاز است راسا و به نحوي که مقتضي بداند اقدام به تهيه زغال کند

۲-سازمان جنگلباني مي تواند تقاضاي کساني را که پيش از تاريخ ۱۳۴۱/۰۶/۰۸ درباره تهيه زغال با پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۳۸ تسليم نموده اند ولي هنوز منتهي به صدور پروانه نگرديده.

به شرط رعايت ماده ۱ اين تصويب نامه بدون دريافت مجدد عوارض مقرر در بند الف ماده ۱۰ قانون جنگل ها طبق ماده فوق الذکر مورد رسيدگي قرار داده و پروانه صادر نمايد.
وزارت کشاوزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه را پس از گشايش مجلسي تحصيل نمايد.
از طرف نخست وزير