واحدهای توليدی مناطق آزاد

تصويب نامه راجع به واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
شماره ۵۶۹۴۷/ت ۵۸۶ك ۱۳۷۷/۱۰/۱۶

رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي اسلامي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۸ باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويب نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هــ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۹) به استناد ماده ۱۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ و بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلمي ايران مصوب ۱۳۷۳ تصويب نمودند :

واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش اقدام به توليد يا بازسازي يا مشخصات فني خاص نموده و اين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي باشد مي توانند نسبت به انتقال صد در صد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند مشروط بر انكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده موضوع تصويب نامه شماره ۵۲۱۷۳/ت ۱۶۰۰۳ك مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۰۴ حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي يابند توسط كميسيون مذكور تعيين خواهد شد.
حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليد ات ياد شده برابر مربوط وصول خواهند شد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۰ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.