تقسيمات كشوری در كليبر

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كليبر (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۹/۲۷)

شماره ۲۰۳۲۴۰/ت۴۵۵۹۰هـ

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۱۱۹۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصويب نمود :

الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي قشلاق صومعه، حسنعلي كدخدالو، قشلاق ازبك و قشلاق شاه ولي مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد از دهستان قشلاق بخش آبش‌احمد شهرستان كليبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خداآفرين همين شهرستان الحاق مي‌‌گردد.

ب ـ دهستان گرمادوز شرقي به مركزيت روستاي محمودآباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پيوست كه تأييدشده به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» مي‌باشد، در تابعيت بخش خداآفرين شهرستان كليبر ايجاد مي‌گردد.

۱ـ محمودآباد ۲ـ قورتلجه ‌سفلي ۳ـ قورتلـجه عليا ۴ـ قشلاق ‌قلي بـيگلو عليا ۵ ـ قشلاق قلي بيگلو سفلي ۶ ـ قشلاق حاج لطفعلي ۷ـ ايري بوجاق ۸ ـ خلف بيگلوي سفلي ۹ـ خلف بيگـلوي عليا ۱۰ـ قشلاق داغلو ۱۱ـ قشلاق شاه بنده ۱۲ـ قشلاق مددلو ۱۳ـ حسن قشلاقي ۱۴ـ آق قشلاق ۱۵ـ حسن قشلاقي كنگرلو ۱۶ـ انبار جهاد عشاير ۱۷ـ پاسگاه خلف ۱۸ـ ديده‌باني پاسگاه ۱۹ـ پاسگاه نظامي.
تبصره ـ چنانچه روستا، مزرعه و مكاني غير از موارد يادشده مشاهده شود يا در آينده به وجود آيد، در تابعيت دهستان مذكور خواهدبود.

پ ـ نام دهستان گرمادوز به گرمادوزغربي تغيير مي‌يابد.
ت ـ بخش گرمادوز به مركزيت روستاي لاريجان از تركيب دهستانهاي گرمادوز شرقي و گرمادوز غربي در تابعيت شهرستان كليبر ايجاد مي‌گردد.
ث ـ بخش منجوان به مركزيت روستاي عاشقلو از تركيب دهستانهاي منجوان شرقي، منجوان غربي و ديزمار شرقي در تابعيت شهرستان كليبر ايجاد مي‌گردد.
ج ـ شهرستان خداآفرين به مركزيت شهر خمارلو از تركيب بخشهاي زير ايجاد مي‌گردد :
۱ـ بخش مركزي از تركيب دهستانهاي كيوان و بسطاملو
۲ـ بخش گرمادوز
۳ـ بخش منجوان
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
منبع خبر : نقل از شماره ۱۹۱۵۷ روزنامه رسمی ۱۳۸۹/۰۹/۱۵